Fargard 5.

1
nâ-tat para-irithyeiti avi jãfnavô raonãm â-tat merekhem uzvazaite haca bareshnavô gairinãm avi jãfnavô raonãm upa-tãm kehrpem franguharaiti ýãm iristahe mashyehe, â-tat merekhem uzvazaite haca jãfnavô raonãm avi bareshnavô gairinãm upa-tãm vanãm vazaite xraozhdvanãmca varedvanãmca avi dim vañta avi dim irita avi dim patita.
2
nâ-tat frashusaiti haca jãfnavô raonãm avi bareshnavô gairinãm upa-tãm vanãm aêiti ýãm hô merekhô âthre aêsmãn ishaiti, avi dim janaiti avi dim thweresaiti avi dim tâshti avi dim aiwi-raocayeiti âthrô ahurahe mazdå puthrem kâ- hê asti citha.
3
âat mraot ahurô mazdå, nôit spô-beretô nôit vayô-beretô nôit vehrkô-beretô nôit vâtô-beretô nôit maxshi-beretô nasush narem nôit âstryeiti.
4
ýezica aête nasâvô ýâ spô-beretaca vayô-beretaca vehrkô-beretaca vâtô-beretaca maxshi-beretaca nasush narem âstryeiñtîm ånghât ishare-shtâitya mê vîspô anghush astvå ishasem jit-ashem xraodat-urva peshô-tanush frêna ånghãm nasunãm ýå paiti âya zemâ irîrithare.
5
dâtare … ashâum nâ-tat âpem hiñcaiti avi ýavô-carânîm ana-tâ vaidhîm ayå ana bitîm ana thritîm pasca tûirîm nasâum ava-karesheñti spânem vâ raozhem vâ vehrkem vâ kâ-hê asti citha.
6
âat mraot ahurô mazdå, nôit spô-beretô nôit vayô-beretô nôit vehrkô-beretô nôit vâtô-beretô nôit maxshi-beretô nasush narem nôit âstryeiti.
7
ýezica aête nasâvô ýâ spô-beretaca vayô-beretaca vehrkô-beretaca vâtô-beretaca maxshi-beretaca nasush narem âstryeiñtîm ånghât ishare-shtâitya mê vîspô anghush astvå ishasem jit-ashem xraodat-urva peshô-tanush frêna ånghãm nasunãm ýå paiti âya zemâ irîrithare!
8
dâtare … ashâum âfsh narem jaiñti vâ, âat mraot ahurô mazdå, âfsh narem nôit jaiñti astô vîdhôtush dim bañdayeiti vayô dim bastem nayeiti âfsh uzvazaiti âfsh nivazaiti âfsh paiti- raêcayeiti vayô dim pascaêta franguhareñti,
athra adhât frajasaiti
baxta adhât nijasaiti.
9
dâtare … ashâum âtarsh narem jaiñti vâ, âat mraot ahurô mazdå, âtarsh narem nôit jaiñti astô vîdhôtush dim bañdayeiti vayô dim bastem nayeiti âtarsh hañdazhaiti asta ushtânemca,
athra adhât frajasaiti
baxta adhât nijasaiti!
10
dâtare … ashâum frâ hama saciñte atha aiwi-gâme kutha tê verezyãn aête ýôi mazdayasna, âat mraot ahurô mazdå, nmâne nmâne vîsi vîsi thrâyô kata uzdaithyãn aêtahe ýat iristahe.
11
dâtare … ashâum cvañtô anghen aête kata aêtahe ýat iristahe, âat mraot ahurô mazdå, ýat hê nôit eredvô ånghanem vakhdhanem upa- janyât nôit frasha pâdhaêibya nôit zastaêibya vîtarem, aêshô zî asti dâityô kata aêtahe ýat iristahe.
12
aêtadha hê uzbaodhãm tanûm nidaithyãn bixshaparem vâ thrixshaparem vâ mâzdrâjahîm vâ vîspem â ahmât ýat frâ vayô patãn frâ urvara uxshyãn nyåñcô apa-tacin us vâtô zãm haêcayât.
13
âat ýat hîsh frâ vayô patãn frâ urvara uxshyãn nyåñcô apa-tacin us vâtô zãm haêcayât aêtadha hê aête mazdayasna aêtem kehrpem hvare-daresîm kerenaot.
14
ýezi nôit aête mazdayasna aêtem kehrpem hvare-daresîm kerenavãn ýâre-drâjô avavañtem ashavakhnyâi tãm cithãm daêsayô vîspem â ahmât nasunãmca aiwi-varshtanãm daxmanãmca aiwi-varshtanãm hixranãmca aiwi-varshtanãm vayanãmca franguharetanãm!
15
dâtare … ashâum âpem zazâhi tûm ýô ahurô mazdå zrayanghat haca vouru-kashât hathra vâtemca dunmãnca,
16
avi nasûm vazâhi tûm ýô ahurô mazdå upa daxmem vazâhi tûm ýô ahurô mazdå upa hixrem vazâhi tûm ýô ahurô mazdå upa astem frazayayâhi tûm ýô ahurô mazdå anghaithîm frafrâvayâhi tûm ýô ahurô mazdå tâ hathra frafrâvayâhi avi zrayô pûitikem.
17
âat mraot ahurô mazdå,
aêvatha bâ zarathushtra
ýatha tûm erezvô vashanghe, âpem zazâmi azem ýô ahurô mazdå zrayanghat haca vouru-kashât hathra vâtemca dunmãnca,
18
avi nasûm vazâmi azem ýô ahurô mazdå upa daxmem vazâmi azem ýô ahurô mazdå upa hixrem vazâmi azem ýô ahurô mazdå upa astem frazayayâmi azem ýô ahurô mazdå anghaithîm frafrâvayâmi azem ýô ahurô mazdå tâ hathra frafrâvayâmi avi zrayô pûitikem.
19
tê hishteñti khzhare-khzhareñtîsh añtare aredhem zrayanghô, ýaozhdya taciñti âpô zrayanghat haca pûitikât avi zrayô vouru-kashem avi vanãm ýãm hvâpîm, athra mê urvarå raodheñti vîspå vîspô-saredhô satavaitinãm hazangravaitinãm baêvare baêvaranãm,
20
tâ hathra vîvârayemi
azem ýô ahurô mazdå
hvarethemca naire ashaone
vâstremca gave hudhånghe, ýavô mê mashyô hvarât vâstrem gave hudhånghe.
21
imat vanghô imat srayô
ýatha tûm erezvô vashanghe,
â-dim tâ vaca râmayat
ahurô mazdå ashava
ashavanem zarathushtrem, ýaozhdå mashyâi aipi-zãthem vahishta, hâ ýaozhdå zarathushtra ýâ daêna mâzdayasnish ýô hvãm anghvãm ýaozhdâite humatâishca hûxtâishca hvarshtâishca.
22
dâtare … ashâum cû asti masyô vanghô srayô aêtem dâtem ýim vîdôyûm zarathushtri upairi anyâish sravâish masanaca vanghanaca srayanaca.
23
âat mraot ahurô mazdå, mãnayen bâ spitama zarathushtra aêtem dâtem ýim vîdôyûm zarathushtri upairi anyâish sravâish masanaca vanghanaca srayanaca ýatha zrayô vouru-kashem upairi anyå âpô.
24
mãnayen bâ spitama zarathushtra aêtem dâtem ýim vîdôyûm zarathushtri upairi anyâish sravâish masanaca vanghanaca srayanaca ýatha masyayå âfsh kasyanghãm apãm avi- frâdavaiti, mãnayen bâ spitama zarathushtra aêtem dâtem ýim vîdôyûm zarathushtri upairi anyâish sravâish masanaca vanghanaca srayanaca ýatha masyayå vana kasyanghãm vanãm aiwi-verenvaiti.
25
mãnayen bâ spitama zarathushtra aêtem dâtem ýim vîdôyûm zarathushtri upairi anyâish sravâish masanaca vanghanaca srayanaca ýatha imãm zãm âca pairica bvâva.
26
aoxtô ratush aoxtô sraoshâvarezô uzgereptât paiti draonât nava uzgereptât dâtât paiti draonât nava dâtât nisritât paiti draonât nava nisritât xshayeite hê pascaêta aêsha ýô ratush thrishum aêtahe cithå apangharshtêe, ýezica hê anya akha shyaothna fravarshta paitita hê citha, âat ýezi-shê anya akha shyaothna nôit fravarshta paititem ahe narsh ýavaêca ýavaêtâtaêca!
27
dâtare … ashâum ýô narô hâmô-gâtvô nipaidhyeiñte hãm vâ paiti stairish hãm vâ paiti barezish paitica hê anya dva vâ nara anghen pañca vâ pañcâsatem vâ satem vâ hãm nâirinãm âat aêshãm narãm aêvô irithyât cvat añtare nerêsh aêsha druxsh ýâ nasush axtica pivatica âhitica frâshnaoiti.
28
âat mraot ahurô mazdå, ýezi anghat âthrava frâ-zî dvãsaiti spitama zarathushtra aêsha druxsh ýâ nasush ýezi aêvañdasô frâshnaoiti dasemem paiti-raêthwayeiti, âat ýezi anghat rathaêshtå frâ-zî dvãsaiti spitama zarathushtra aêsha druxsh ýâ nasush ýezi dasemem frâshnaoiti nâumem paiti-raêthwayeiti, âat ýezi anghat vâstryô fshuyãs frâ- zî dvãsaiti spitama zarathushtra aêsha druxsh ýâ nasush ýezi nâumem frâshnaoiti ashtemem paiti-raêthwayeiti.
29
âat ýezi anghat spâ pasush-haurvô frâ-zî dvãsaiti spitama zarathushtra aêsha druxsh ýâ nasush ýezi ashtemem frâshnaoiti haptathem paiti-raêthwayeiti, âat ýezi anghat spâ vish-haurvô frâ-zî dvãsaiti spitama zarathushtra aêsha druxsh ýâ nasush ýezi haptathem frâshnaoiti xshtûm paiti-raêthwayeiti.
30
âat ýezi anghat spâ vohunazgô frâ- zî dvãsaiti spitama zarathushtra aêsha druxsh ýâ nasush ýezi xshtûm frâshnaoiti puxdhem paiti-raêthwayeiti, âat ýezi anghat spâ taurunô frâ-zî dvãsaiti spitama zarathushtra aêsha druxsh ýâ nasush ýezi puxdhem frâshnaoiti tûirîm paiti-raêthwayeiti.
31
âat ýezi anghat spâ sukurenô frâ- zî dvãsaiti spitama zarathushtra aêsha druxsh ýâ nasush ýezi tûirîm frâshnaoiti thritîm paiti-raêthwayeiti, âat ýezi anghat spâ jazhush frâ-zî dvãsaiti spitama zarathushtra aêsha druxsh ýâ nasush ýezi thritîm frâshnaoiti bitîm paiti-raêthwayeiti.
32
âat ýezi anghat spâ aiwizush frâ-zî dvãsaiti spitama zarathushtra aêsha druxsh ýâ nasush ýezi bitîm frâshnaoiti paoirîm paiti-raêthwayeiti, âat ýezi anghat spâ vîzush frâ-zî dvãsaiti spitama zarathushtra aêsha druxsh ýâ nasush ýezi paoirîm frâshnaoiti paoirîm paiti-raêthwayeiti.
33
dâtare … ashâum âat ýezi anghat spâ urupish cvat aêshô spâ ýô urupish speñtahe mainyêush dâmanãm hãm- raêthwayeiti cvat paiti-raêthwayeiti.
34
âat mraot ahurô mazdå, nôit aêsha spâ ýô urupish speñtahe mainyêush dâmanãm hãm-raêthwayeiti nôit paiti-raêthwayeiti anyô ahmât ýô janaiti fraca kushaiti â dim â-hishhaxti ýavaêca ýavaêtâtaêca.
35
dâtare … ashâum âat ýezi anghat mairyô drvå bizañgrô avatha ashemaokhô anashava cvat speñtahe mainyêush dâmanãm hãm-raêthwayeiti cvat paiti-raêthwayeiti.
36
âat mraot ahurô mazdå, ýatha vazakhacit vish-hushô tarô ýâre meretô, jvô zî spitama zarathushtra mainyô drvå bizañgrô avatha ashemaokhô anashava speñtahe mainyêush dâmanãm hãm- raêthwayeiti jvô paiti-raêthwayeiti,
37
jvô âpem jaiñti jvô âtrem frâvayeiti jvô gãm varatãm azaite jvô narem ashavanem frazâbaodhanghem snathem vîkeret- ushtânem jaiñti nôit avatha meretô,
38
jvô zî spitama zarathushtra mairyô drvå bizañgrô avatha ashemaokhô anashava narem ashavanem hanghush hvarethaheca vastraheca draoshca nimataheca ayangheca apa-baraiti nôit avatha meretô!
39
dâtare … ashâum ýôi nmânå hãm-barâmahi ashâum ahura mazda ahmi anghvô ýat astvaiñti âtremca baresmaca tashtaca haomaca hâvanaca âat pascaêta ahe nmânahe spâ vâ nâ vâ irithyât kutha tê verezyãn aête ýôi mazdayasna.
40
âat mraot ahurô mazdå, us haca aêibyô nmânaêibyô barayen spitama zarathushtra âtremca baresmaca tashtaca haomaca hâvanaca us haca iristem barayen mãnayen ahe ýatha nâ dâityô dâityayâi bairyeteca hvairyeteca.
41
dâtare … ashâum kutha tê aête mazdayasna aêtem âtrem aiti barãn ava aêtem nmânem ýat aêshô nâ para-irithyât.
42
âat mraot ahurô mazdå, nava-xshaparem upa-mãnayen aête ýôi mazdayasna aiwi-gâme âat hama mâzdrâjahîm, pascaêta aête mazdayasna aêtem âtrem aiti barãn ava aêtem nmânem ýat aêshô nâ para-irithyât.
43
dâtare … ashâum ýezica aête mazdayasna aêtem âtrem aiti barãn ava aêtem nmânem ýat aêshô nâ para- irithyât añtarât naêmât nava-xshaparahe añtarât naêmât mâzdrâjahîm kâ hê asti citha.
44
âat mraot ahurô mazdå, aêtahe paiti peshô-tanuye duye saite upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya duye saite sraoshô-caranaya.
45
dâtare … ashâum ýat ahmi nmâne ýat mâzdayasnôish nâirika upas-puthrîm jasât aêvô-mâhîm vâ bimâhîm vâ thrimâhîm vâ cathru-mâhîm vâ pañca-mâhîm vâ xshvash-mâhîm vâ hapta-mâhîm vâ ashta-mâhîm vâ nava-mâhîm vâ dasa- mâhîm vâ aêtadha aêsha nâirika tadha aputhrîm nijasât uzushtana kutha tê verezyãn aête ýôi mazdayasna.
46
âat mraot ahurô mazdå, ýat ahmi nmâne ýat mâzdayasnôish fraêshtem ýaozhdâtô-zemôtememca hushô-zemôtememca kambishtemca aête pathå frayãn pasvasca staorâca âtremca ahurahe mazdå baresmaca ashaya frastaretem naremca ýim ashavanem.
47
dâtare … ashâum cvat drâjô haca âthrat cvat drâjô haca apat cvat drâjô haca baresmen frastairyât cvat drâjô haca nerebyô ashavabyô.
48
âat mraot ahurô mazdå, thrisata-gâim haca âthrat thrisata-gâim haca apat thrisata- gâim haca baresmen frastairyât thrigâim haca nerebyô ashavabyô.
49
aêtadha hê aête mazdayasna ainghå zemô pairi-daêzãn pairi-daêzayãn hvarethaêibyô pascaêta âstayañta aête ýôi mazdayasna vastraêibyô pascaêta âstayañta aête ýôi mazdayasna.
50
dâtare … ashâum cish aêsha nâirika paoirîm hvarethanãm hvarât.
51
âat mraot ahurô mazdå, gêush maêsmana âtryô-paiti-iristem thrish vâ shâmãn ýat vâ xshvash ýat vâ nava aête daxma upangharezaêta añtarât naêmât barethrishva uruthwô-hva,
52
âat pascaêta aipi-khzhaurvatãm aspayanãmca payanghãm gâvayanãmca maêshinanãmca buzyanãmca hãm-vaoirinãm us-vaoirinãm gãmca hvâstem anâpem ýaomca ashem anâpem madhuca anâpem.
53
dâtare … ashâum cvat drâjô upa- mãnayen cvat drâjô upa-maitîm âste hvareñti gãmca ýaomca madhuca.
54
âat mraot ahurô mazdå, thrixshaparem upa-mãnayen thrixshaparem upa-maitîm âste hvareñti gãmca ýaomca madhuca, âat pasca thrixshaparât us tanûm snayaêta us vastrât gêush maêsmana apâca nava upa makhem paiti avatha ýaozhdayãn.
55
dâtare … ashâum cvat drâjô upa- mãnayen cvat drâjô upa-maitîm âste pasca thrixshaparât ýûtô gâtush ýûtô hvaretha ýûtô vastra ýûtô anyaêibyô mazdayasnaêibyô.
56
âat mraot ahurô mazdå, nava-xshaparem upa-mãnayen nava-xshaparem upa-maitîm âste pasca thrixshaparât ýûtô gâtush ýûtô hvaretha ýûtô vastra ýûtô anyaêibyô mazdayasnaêibyô, âat pasca nava-xshaparât us tanûm snayaêta us vastrât gêush maêsmana apâca paiti avatha ýaozhdayãn.
57
dâtare … ashâum kat tâ vastra hãm- ýûta pasca ýaozhdâiti frasnâiti zaothre vâ hâvanâne vâ âtravaxshe vâ fraberethre vâ âberete vâ âsnâthre vâ raêthwishkare vâ sraoshâvareze vâ athaurune vâ mashyâi rathaêshtâi vâ vâstryâi vâ fshuyañte.
58
âat mraot ahurô mazdå, nôit tâ vastra hãm-ýûta pasca ýaozhdâiti frasnâiti zaothre nôit hâvanâne nôit âtravaxshe nôit fraberethre nôit âberete nôit âsnâthre nôit raêthwishkare nôit sraoshâvareze nôit athaurune mashyâi nôit rathaêshtâi nôit vâstryâi fshuyañte.
59
ýat ahmi nmâne ýat mâzdayasnôish nâirika daxshtavaiti anghat ýat vâ skeñdô aipi-jatô pishtrô aipi- iritô gâtush aêtadha aêtahe âste stairishca barezishca hãm-verenåñte vîspem â ahmât ýat hãm-ci zastô frîne nizhbarât.
60
nôit zî ahurô mazdå ýånghuyanãm avaretanãm paiti-ricya daithe nôit asperenô-mazô nôit avacinô-mazô ýavat aêsha carâitika avi mãm harekê harecayât.
61
ýezica aête mazdayasna upairi aêtem iristem avi mãm harekê herezyât ýavat aêsha carâitika avi mãm harekê harecayât jvascit nôit bvat ashava meshascit nôit baxshaiti vahishtahe anghêush,
62
tem ahûm paithyâiti ýim drvatãm temanghaênem temascithrem temanghem tem vå ahûm drvañtô shyaothnâish hvâish hvâ-daêna nisirinuyât acishtâi anguhe! ashem vohû…!!