YASNA (Sacred Liturgy)

Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.


Chapter 52.

(zôt u râspî,)
1
ýathâ ahû vairyô athâ ratush ashâtcît hacâ (2). (zôt,) vanghuca vanghåsca âfrînâmi vîspayå ashaonô stôish haithyâica bavãithyâica bûshyãithyâica ashîm râsaiñtîm darekhô-vârethmanem mishâcim hvô-aiwishâcim mishâcim âfrasånghaitîm
2
bareñtîm vîspå baêshazå apãmca gavãmca urvaranãmca taurvayeiñtîm vîspå tbaêshå daêvanãm mashyânãmca areshyañtãm ahmâica nmânâi ahmâica nmânahe nmânô-patêe.
3
vanguhîshca adhå vanguhîshca ashayô hupaurvå vahehîsh aparå râsaiñtîsh darekhô-vârethmanô ýatha-nô mazishtåsca vahishtåsca sraêshtåsca ashayô erenavañte.
4
ameshanãm speñtanãm ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca fradathâi ahe nmânahe fradathâi vîspayå ashaonô stôish hamistêe vîspayå drvatô stôish, stavas ashâ ýê hudå ýôi heñtî!
5
vasasca-tû ahura-mazda ushtâca xshaêsha havanãm dâmanãm vasô âpô vasô urvarå vasô vîspa vohu ashacithra xshayamnem ashavanem dâyata axshayamnem drvañtem.
6
vasô-xshathrô hyât ashava avasô-xshathrô hyât drvå gatô hamistô nizhberetô haca speñtahe mainyêush dâmabyô varatô avasô-xshathrô.
7
haxshaya azemcit ýô zarathushtrô fratemã nmânanãmca vîsãmca zañtunãmca dah’yunãmca ainghå daênayå anumatayaêca anuxtayaêca anvarshtayaêca ýâ âhûirish zarathushtrish.
8
(zôt u râspî,) ravasca hvâthremca âfrînâmi vîspayå ashaonô stôish, ãzasca duzhâthremca âfrînâmi vîspayå drvatô stôish!!!