AVESTA: YASNA — Vahishtoishti Gatha

Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.


Chapter 53.

(zôt u râspî,) nemô vê gâthå ashaonîsh,
1
vahishtâ îshtish srâvî zarathushtrahê dà spitâmahyâ ýezî hôi dât âyaptâ ashât hacâ ahurô mazdå ýavôi vîspâi â hvanghevîm ýaêcâ hôi daben sasheñcâ daênayå vanghuyå uxdhâ shyaothanâcâ (2). (zôt,)
2
atcâ hôi scañtû mananghâ uxdhâish shyaothanâishcâ xshnûm mazdå vahmâi â fraoret ýasnãscâ kavacâ vîshtâspô zarathushtrish spitâmô ferashaoshtrascâ dånghô erezûsh pathô ýãm daênãm ahurô saoshyañtô dadât.
3
têmcâ-tû pourucistâ haêcat- aspânâ spitâmî ýezivî dugedrãm zarathushtrahê vanghêush paityâstêm mananghô ashahyâ mazdåscâ taibyô dât sarem athâ hêm ferashvâ thwâ xrathwâ spênishtâ ârmatôish hudânvareshvâ.
4
têm zî vê speredânî varânî ýâ fedhrôi vîdât paithyaêcâ vâstryaêibyô atcâ hvaêtaovê ashâunî ashavabyô mananghô vanghêush hvênvat hanghush mêm bêedush mazdå dadât ahurô daênayâi vanghuyâi ýavôi vîspâi â.
5
sâhvênî vazyamnâbyô kainibyô mraomî xshmaibyâcâ vademnô mêñcâ-î mãzdazdûm vaêdôdûm daênâbîsh abyascâ ahûm ýê vanghêush mananghô ashâ vê anyô ainîm vîvêñghatû tat zî hôi hushênem anghat.
6
ithâ-î haithyâ narô athâ jênayô drûjô hacâ râthemô ýême spashuthâ frâidîm drûjô âyesê hôish pithâ tanvô parâ vayû-beredubyô dush-hvarethêm nãsat hvâthrem dregvôdebyô dêjît-aretaêibyô anâish â manahîm ahûm mereñgeduyê.
7
atcâ vê mîzhdem anghat ahyâ magahyâ ýavat âzhush zarazdishtô bûnôi haxtayå paracâ mraocãs aorâcâ ýathrâ mainyush dregvatô anãsat parâ ivîzayathâ magêm têm at vê vayôi anghaitî apêmem vacô.
8
anâish â duzhvareshnanghô dafshnyâ hêñtû zah’yâcâ vîspånghô xraoseñtãm upâ huxshathrâish jênerãm xrûnerãmcâ râmãmcâ âish dadâtû shyeitibyô vîzhibyô îratû îsh dvafshô hvô derezâ merethyâush mazishtô moshucâ astû. (zôt u râspî,)
9
duzhvarenâish vaêshô râstî tôi narepîsh rajîsh aêshasâ dêjît-aretâ peshô-tanvô, kû ashavâ ahurô ýê îsh jyâtêush hêmithyât vasê-itôishcâ tat mazdâ tavâ xshathrem ýâ erezhejyôi dâhî drigaovê vahyô (3)!
10
(zôt u râspî,) vahishtâ îshtish srâvî zarathushtrahê … uxdhâ shyaothanâcâ (2). ashem vohû … (3). vahishtôishtîm hâitîm ýazamaide. vahishtôishtîm gâthãm ashaonîm ashahe ratûm ýazamaide, vahishtôishtôish gâthayå hañdâtâ ýazamaide. ýenghê hâtãm … tåscâ ýazamaide!!!