Fargard 5.

1
nâ-tat para-irithyeiti avi jãfnavô raonãm â-tat merekhem uzvazaite haca bareshnavô gairinãm avi jãfnavô raonãm upa-tãm kehrpem franguharaiti ýãm iristahe mashyehe, â-tat merekhem uzvazaite haca jãfnavô raonãm avi bareshnavô gairinãm upa-tãm vanãm vazaite xraozhdvanãmca varedvanãmca avi dim vañta avi dim irita avi dim patita.
2
nâ-tat frashusaiti haca jãfnavô raonãm avi bareshnavô gairinãm upa-tãm vanãm aêiti ýãm hô merekhô âthre aêsmãn ishaiti, avi dim janaiti avi dim thweresaiti avi dim tâshti avi dim aiwi-raocayeiti âthrô ahurahe mazdå puthrem kâ- hê asti citha.
3
âat mraot ahurô mazdå, nôit spô-beretô nôit vayô-beretô nôit vehrkô-beretô nôit vâtô-beretô nôit maxshi-beretô nasush narem nôit âstryeiti.
4
ýezica aête nasâvô ýâ spô-beretaca vayô-beretaca vehrkô-beretaca vâtô-beretaca maxshi-beretaca nasush narem âstryeiñtîm ånghât ishare-shtâitya mê vîspô anghush astvå ishasem jit-ashem xraodat-urva peshô-tanush frêna ånghãm nasunãm ýå paiti âya zemâ irîrithare.
5
dâtare … ashâum nâ-tat âpem hiñcaiti avi ýavô-carânîm ana-tâ vaidhîm ayå ana bitîm ana thritîm pasca tûirîm nasâum ava-karesheñti spânem vâ raozhem vâ vehrkem vâ kâ-hê asti citha.
6
âat mraot ahurô mazdå, nôit spô-beretô nôit vayô-beretô nôit vehrkô-beretô nôit vâtô-beretô nôit maxshi-beretô nasush narem nôit âstryeiti.
7
ýezica aête nasâvô ýâ spô-beretaca vayô-beretaca vehrkô-beretaca vâtô-beretaca maxshi-beretaca nasush narem âstryeiñtîm ånghât ishare-shtâitya mê vîspô anghush astvå ishasem jit-ashem xraodat-urva peshô-tanush frêna ånghãm nasunãm ýå paiti âya zemâ irîrithare!
8
dâtare … ashâum âfsh narem jaiñti vâ, âat mraot ahurô mazdå, âfsh narem nôit jaiñti astô vîdhôtush dim bañdayeiti vayô dim bastem nayeiti âfsh uzvazaiti âfsh nivazaiti âfsh paiti- raêcayeiti vayô dim pascaêta franguhareñti,
athra adhât frajasaiti
baxta adhât nijasaiti.
9
dâtare … ashâum âtarsh narem jaiñti vâ, âat mraot ahurô mazdå, âtarsh narem nôit jaiñti astô vîdhôtush dim bañdayeiti vayô dim bastem nayeiti âtarsh hañdazhaiti asta ushtânemca,
athra adhât frajasaiti
baxta adhât nijasaiti!
10
dâtare … ashâum frâ hama saciñte atha aiwi-gâme kutha tê verezyãn aête ýôi mazdayasna, âat mraot ahurô mazdå, nmâne nmâne vîsi vîsi thrâyô kata uzdaithyãn aêtahe ýat iristahe.
11
dâtare … ashâum cvañtô anghen aête kata aêtahe ýat iristahe, âat mraot ahurô mazdå, ýat hê nôit eredvô ånghanem vakhdhanem upa- janyât nôit frasha pâdhaêibya nôit zastaêibya vîtarem, aêshô zî asti dâityô kata aêtahe ýat iristahe.
12
aêtadha hê uzbaodhãm tanûm nidaithyãn bixshaparem vâ thrixshaparem vâ mâzdrâjahîm vâ vîspem â ahmât ýat frâ vayô patãn frâ urvara uxshyãn nyåñcô apa-tacin us vâtô zãm haêcayât.
13
âat ýat hîsh frâ vayô patãn frâ urvara uxshyãn nyåñcô apa-tacin us vâtô zãm haêcayât aêtadha hê aête mazdayasna aêtem kehrpem hvare-daresîm kerenaot.
14
ýezi nôit aête mazdayasna aêtem kehrpem hvare-daresîm kerenavãn ýâre-drâjô avavañtem ashavakhnyâi tãm cithãm daêsayô vîspem â ahmât nasunãmca aiwi-varshtanãm daxmanãmca aiwi-varshtanãm hixranãmca aiwi-varshtanãm vayanãmca franguharetanãm!
15
dâtare … ashâum âpem zazâhi tûm ýô ahurô mazdå zrayanghat haca vouru-kashât hathra vâtemca dunmãnca,
16
avi nasûm vazâhi tûm ýô ahurô mazdå upa daxmem vazâhi tûm ýô ahurô mazdå upa hixrem vazâhi tûm ýô ahurô mazdå upa astem frazayayâhi tûm ýô ahurô mazdå anghaithîm frafrâvayâhi tûm ýô ahurô mazdå tâ hathra frafrâvayâhi avi zrayô pûitikem.
17
âat mraot ahurô mazdå,
aêvatha bâ zarathushtra
ýatha tûm erezvô vashanghe, âpem zazâmi azem ýô ahurô mazdå zrayanghat haca vouru-kashât hathra vâtemca dunmãnca,
18
avi nasûm vazâmi azem ýô ahurô mazdå upa daxmem vazâmi azem ýô ahurô mazdå upa hixrem vazâmi azem ýô ahurô mazdå upa astem frazayayâmi azem ýô ahurô mazdå anghaithîm frafrâvayâmi azem ýô ahurô mazdå tâ hathra frafrâvayâmi avi zrayô pûitikem.
19
tê hishteñti khzhare-khzhareñtîsh añtare aredhem zrayanghô, ýaozhdya taciñti âpô zrayanghat haca pûitikât avi zrayô vouru-kashem avi vanãm ýãm hvâpîm, athra mê urvarå raodheñti vîspå vîspô-saredhô satavaitinãm hazangravaitinãm baêvare baêvaranãm,
20
tâ hathra vîvârayemi
azem ýô ahurô mazdå
hvarethemca naire ashaone
vâstremca gave hudhånghe, ýavô mê mashyô hvarât vâstrem gave hudhånghe.
21
imat vanghô imat srayô
ýatha tûm erezvô vashanghe,
â-dim tâ vaca râmayat
ahurô mazdå ashava
ashavanem zarathushtrem, ýaozhdå mashyâi aipi-zãthem vahishta, hâ ýaozhdå zarathushtra ýâ daêna mâzdayasnish ýô hvãm anghvãm ýaozhdâite humatâishca hûxtâishca hvarshtâishca.
22
dâtare … ashâum cû asti masyô vanghô srayô aêtem dâtem ýim vîdôyûm zarathushtri upairi anyâish sravâish masanaca vanghanaca srayanaca.
23
âat mraot ahurô mazdå, mãnayen bâ spitama zarathushtra aêtem dâtem ýim vîdôyûm zarathushtri upairi anyâish sravâish masanaca vanghanaca srayanaca ýatha zrayô vouru-kashem upairi anyå âpô.
24
mãnayen bâ spitama zarathushtra aêtem dâtem ýim vîdôyûm zarathushtri upairi anyâish sravâish masanaca vanghanaca srayanaca ýatha masyayå âfsh kasyanghãm apãm avi- frâdavaiti, mãnayen bâ spitama zarathushtra aêtem dâtem ýim vîdôyûm zarathushtri upairi anyâish sravâish masanaca vanghanaca srayanaca ýatha masyayå vana kasyanghãm vanãm aiwi-verenvaiti.
25
mãnayen bâ spitama zarathushtra aêtem dâtem ýim vîdôyûm zarathushtri upairi anyâish sravâish masanaca vanghanaca srayanaca ýatha imãm zãm âca pairica bvâva.
26
aoxtô ratush aoxtô sraoshâvarezô uzgereptât paiti draonât nava uzgereptât dâtât paiti draonât nava dâtât nisritât paiti draonât nava nisritât xshayeite hê pascaêta aêsha ýô ratush thrishum aêtahe cithå apangharshtêe, ýezica hê anya akha shyaothna fravarshta paitita hê citha, âat ýezi-shê anya akha shyaothna nôit fravarshta paititem ahe narsh ýavaêca ýavaêtâtaêca!
27
dâtare … ashâum ýô narô hâmô-gâtvô nipaidhyeiñte hãm vâ paiti stairish hãm vâ paiti barezish paitica hê anya dva vâ nara anghen pañca vâ pañcâsatem vâ satem vâ hãm nâirinãm âat aêshãm narãm aêvô irithyât cvat añtare nerêsh aêsha druxsh ýâ nasush axtica pivatica âhitica frâshnaoiti.
28
âat mraot ahurô mazdå, ýezi anghat âthrava frâ-zî dvãsaiti spitama zarathushtra aêsha druxsh ýâ nasush ýezi aêvañdasô frâshnaoiti dasemem paiti-raêthwayeiti, âat ýezi anghat rathaêshtå frâ-zî dvãsaiti spitama zarathushtra aêsha druxsh ýâ nasush ýezi dasemem frâshnaoiti nâumem paiti-raêthwayeiti, âat ýezi anghat vâstryô fshuyãs frâ- zî dvãsaiti spitama zarathushtra aêsha druxsh ýâ nasush ýezi nâumem frâshnaoiti ashtemem paiti-raêthwayeiti.
29
âat ýezi anghat spâ pasush-haurvô frâ-zî dvãsaiti spitama zarathushtra aêsha druxsh ýâ nasush ýezi ashtemem frâshnaoiti haptathem paiti-raêthwayeiti, âat ýezi anghat spâ vish-haurvô frâ-zî dvãsaiti spitama zarathushtra aêsha druxsh ýâ nasush ýezi haptathem frâshnaoiti xshtûm paiti-raêthwayeiti.
30
âat ýezi anghat spâ vohunazgô frâ- zî dvãsaiti spitama zarathushtra aêsha druxsh ýâ nasush ýezi xshtûm frâshnaoiti puxdhem paiti-raêthwayeiti, âat ýezi anghat spâ taurunô frâ-zî dvãsaiti spitama zarathushtra aêsha druxsh ýâ nasush ýezi puxdhem frâshnaoiti tûirîm paiti-raêthwayeiti.
31
âat ýezi anghat spâ sukurenô frâ- zî dvãsaiti spitama zarathushtra aêsha druxsh ýâ nasush ýezi tûirîm frâshnaoiti thritîm paiti-raêthwayeiti, âat ýezi anghat spâ jazhush frâ-zî dvãsaiti spitama zarathushtra aêsha druxsh ýâ nasush ýezi thritîm frâshnaoiti bitîm paiti-raêthwayeiti.
32
âat ýezi anghat spâ aiwizush frâ-zî dvãsaiti spitama zarathushtra aêsha druxsh ýâ nasush ýezi bitîm frâshnaoiti paoirîm paiti-raêthwayeiti, âat ýezi anghat spâ vîzush frâ-zî dvãsaiti spitama zarathushtra aêsha druxsh ýâ nasush ýezi paoirîm frâshnaoiti paoirîm paiti-raêthwayeiti.
33
dâtare … ashâum âat ýezi anghat spâ urupish cvat aêshô spâ ýô urupish speñtahe mainyêush dâmanãm hãm- raêthwayeiti cvat paiti-raêthwayeiti.
34
âat mraot ahurô mazdå, nôit aêsha spâ ýô urupish speñtahe mainyêush dâmanãm hãm-raêthwayeiti nôit paiti-raêthwayeiti anyô ahmât ýô janaiti fraca kushaiti â dim â-hishhaxti ýavaêca ýavaêtâtaêca.
35
dâtare … ashâum âat ýezi anghat mairyô drvå bizañgrô avatha ashemaokhô anashava cvat speñtahe mainyêush dâmanãm hãm-raêthwayeiti cvat paiti-raêthwayeiti.
36
âat mraot ahurô mazdå, ýatha vazakhacit vish-hushô tarô ýâre meretô, jvô zî spitama zarathushtra mainyô drvå bizañgrô avatha ashemaokhô anashava speñtahe mainyêush dâmanãm hãm- raêthwayeiti jvô paiti-raêthwayeiti,
37
jvô âpem jaiñti jvô âtrem frâvayeiti jvô gãm varatãm azaite jvô narem ashavanem frazâbaodhanghem snathem vîkeret- ushtânem jaiñti nôit avatha meretô,
38
jvô zî spitama zarathushtra mairyô drvå bizañgrô avatha ashemaokhô anashava narem ashavanem hanghush hvarethaheca vastraheca draoshca nimataheca ayangheca apa-baraiti nôit avatha meretô!
39
dâtare … ashâum ýôi nmânå hãm-barâmahi ashâum ahura mazda ahmi anghvô ýat astvaiñti âtremca baresmaca tashtaca haomaca hâvanaca âat pascaêta ahe nmânahe spâ vâ nâ vâ irithyât kutha tê verezyãn aête ýôi mazdayasna.
40
âat mraot ahurô mazdå, us haca aêibyô nmânaêibyô barayen spitama zarathushtra âtremca baresmaca tashtaca haomaca hâvanaca us haca iristem barayen mãnayen ahe ýatha nâ dâityô dâityayâi bairyeteca hvairyeteca.
41
dâtare … ashâum kutha tê aête mazdayasna aêtem âtrem aiti barãn ava aêtem nmânem ýat aêshô nâ para-irithyât.
42
âat mraot ahurô mazdå, nava-xshaparem upa-mãnayen aête ýôi mazdayasna aiwi-gâme âat hama mâzdrâjahîm, pascaêta aête mazdayasna aêtem âtrem aiti barãn ava aêtem nmânem ýat aêshô nâ para-irithyât.
43
dâtare … ashâum ýezica aête mazdayasna aêtem âtrem aiti barãn ava aêtem nmânem ýat aêshô nâ para- irithyât añtarât naêmât nava-xshaparahe añtarât naêmât mâzdrâjahîm kâ hê asti citha.
44
âat mraot ahurô mazdå, aêtahe paiti peshô-tanuye duye saite upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya duye saite sraoshô-caranaya.
45
dâtare … ashâum ýat ahmi nmâne ýat mâzdayasnôish nâirika upas-puthrîm jasât aêvô-mâhîm vâ bimâhîm vâ thrimâhîm vâ cathru-mâhîm vâ pañca-mâhîm vâ xshvash-mâhîm vâ hapta-mâhîm vâ ashta-mâhîm vâ nava-mâhîm vâ dasa- mâhîm vâ aêtadha aêsha nâirika tadha aputhrîm nijasât uzushtana kutha tê verezyãn aête ýôi mazdayasna.
46
âat mraot ahurô mazdå, ýat ahmi nmâne ýat mâzdayasnôish fraêshtem ýaozhdâtô-zemôtememca hushô-zemôtememca kambishtemca aête pathå frayãn pasvasca staorâca âtremca ahurahe mazdå baresmaca ashaya frastaretem naremca ýim ashavanem.
47
dâtare … ashâum cvat drâjô haca âthrat cvat drâjô haca apat cvat drâjô haca baresmen frastairyât cvat drâjô haca nerebyô ashavabyô.
48
âat mraot ahurô mazdå, thrisata-gâim haca âthrat thrisata-gâim haca apat thrisata- gâim haca baresmen frastairyât thrigâim haca nerebyô ashavabyô.
49
aêtadha hê aête mazdayasna ainghå zemô pairi-daêzãn pairi-daêzayãn hvarethaêibyô pascaêta âstayañta aête ýôi mazdayasna vastraêibyô pascaêta âstayañta aête ýôi mazdayasna.
50
dâtare … ashâum cish aêsha nâirika paoirîm hvarethanãm hvarât.
51
âat mraot ahurô mazdå, gêush maêsmana âtryô-paiti-iristem thrish vâ shâmãn ýat vâ xshvash ýat vâ nava aête daxma upangharezaêta añtarât naêmât barethrishva uruthwô-hva,
52
âat pascaêta aipi-khzhaurvatãm aspayanãmca payanghãm gâvayanãmca maêshinanãmca buzyanãmca hãm-vaoirinãm us-vaoirinãm gãmca hvâstem anâpem ýaomca ashem anâpem madhuca anâpem.
53
dâtare … ashâum cvat drâjô upa- mãnayen cvat drâjô upa-maitîm âste hvareñti gãmca ýaomca madhuca.
54
âat mraot ahurô mazdå, thrixshaparem upa-mãnayen thrixshaparem upa-maitîm âste hvareñti gãmca ýaomca madhuca, âat pasca thrixshaparât us tanûm snayaêta us vastrât gêush maêsmana apâca nava upa makhem paiti avatha ýaozhdayãn.
55
dâtare … ashâum cvat drâjô upa- mãnayen cvat drâjô upa-maitîm âste pasca thrixshaparât ýûtô gâtush ýûtô hvaretha ýûtô vastra ýûtô anyaêibyô mazdayasnaêibyô.
56
âat mraot ahurô mazdå, nava-xshaparem upa-mãnayen nava-xshaparem upa-maitîm âste pasca thrixshaparât ýûtô gâtush ýûtô hvaretha ýûtô vastra ýûtô anyaêibyô mazdayasnaêibyô, âat pasca nava-xshaparât us tanûm snayaêta us vastrât gêush maêsmana apâca paiti avatha ýaozhdayãn.
57
dâtare … ashâum kat tâ vastra hãm- ýûta pasca ýaozhdâiti frasnâiti zaothre vâ hâvanâne vâ âtravaxshe vâ fraberethre vâ âberete vâ âsnâthre vâ raêthwishkare vâ sraoshâvareze vâ athaurune vâ mashyâi rathaêshtâi vâ vâstryâi vâ fshuyañte.
58
âat mraot ahurô mazdå, nôit tâ vastra hãm-ýûta pasca ýaozhdâiti frasnâiti zaothre nôit hâvanâne nôit âtravaxshe nôit fraberethre nôit âberete nôit âsnâthre nôit raêthwishkare nôit sraoshâvareze nôit athaurune mashyâi nôit rathaêshtâi nôit vâstryâi fshuyañte.
59
ýat ahmi nmâne ýat mâzdayasnôish nâirika daxshtavaiti anghat ýat vâ skeñdô aipi-jatô pishtrô aipi- iritô gâtush aêtadha aêtahe âste stairishca barezishca hãm-verenåñte vîspem â ahmât ýat hãm-ci zastô frîne nizhbarât.
60
nôit zî ahurô mazdå ýånghuyanãm avaretanãm paiti-ricya daithe nôit asperenô-mazô nôit avacinô-mazô ýavat aêsha carâitika avi mãm harekê harecayât.
61
ýezica aête mazdayasna upairi aêtem iristem avi mãm harekê herezyât ýavat aêsha carâitika avi mãm harekê harecayât jvascit nôit bvat ashava meshascit nôit baxshaiti vahishtahe anghêush,
62
tem ahûm paithyâiti ýim drvatãm temanghaênem temascithrem temanghem tem vå ahûm drvañtô shyaothnâish hvâish hvâ-daêna nisirinuyât acishtâi anguhe! ashem vohû…!!

Fargard 6.

1
cvañtem drâjô zrvânem ainghå zemô anaidhya ýat ahmi spânasca narasca para-irithiñti, âat mraot ahurô mazdå, ýâre-drâjô ashâum zarathushtra ainghå zemô anaidhya ýat ahmi spânasca narasca para-irithiñti,
2
mâca pascaêta mazdayasna tãm zãm kârayen mâ âpô herezayen ýat ahmi spânasca narasca para-irithiñti añtarât naêmât ýâre-drâjô vasô pascaêta mazdayasna tãm anyãm zãm kârayen vasô âpô herezayen.
3
ýezi mazdayasna tãm zãm kârayen ýezi âpô herezayen ýat ahmi spânasca narasca para-irithiñti añtarât naêmât ýâre-drâjô nasuspaêm pascaêta âstryåñte aête ýôi mazdayasna apasca zemasca urvarayåsca.
4
dâtare … ashâum ýezi mazdayasna tãm zãm kârayen ýezi âpô herezayen ýat ahmi spânasca narasca para-irithiñti añtarât naêmât ýâre-drâjô kâ-hê asti citha.
5
âat mraot ahurô mazdå, aêtahe paiti peshô-tanuye duye saite upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya duye saite sraoshô-caranaya.
6
dâtare … ashâum ýezi vasen mazdayasna zãm raodhayãm hixtayaêca karshtayaêca parakañtayaêca kutha tê verezyãn aête ýôi mazdayasna.
7
âat mraot ahurô mazdå, aêtadha hê aête mazdayasna ainghå zemô pairishayañta aêtanghãm astãmca varesãmca spâmãmca mûthrãmca vanghutâtãmca.
8
dâtare … ashâum ýezi nôit pairishåñte aêtanghãm astãmca varesãmca spâmãmca mûthrãmca vanghutâtãmca kâ-hê asti citha.
9
âat mraot ahurô mazdå, aêtahe paiti peshô-tanuye duye saite upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya duye saite sraoshô-caranaya.
10
dâtare … ashâum ýô astem upangharezaiti sûnô vâ para-iristahe mashyehe vâ avavat aipi ýatha kasishtahe erezvô fratemem tbishish ýezi ahmya irithyeiti ûthem vâ ûthô-tâs vâ kâ-hê asti citha.
11
âat mraot ahurô mazdå, thrisatem upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya thrisatem sraoshô-caranaya.
12
dâtare … ashâum ýô astem upangharezaiti sûnô vâ para-iristahe mashyehe vâ avavat aipi ýatha madhemahe erezvô fratemem tbishish ýezi ahmya irithyeiti ûthem vâ ûthô-tâs vâ kâ-hê asti citha.
13
âat mraot ahurô mazdå, pañcâsatem upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya pañcâsatem sraoshô-caranaya.
14
dâtare … ashâum ýô astem upangharezaiti sûnô vâ para-iristahe mashyehe vâ avavat aipi ýatha masishtahe erezvô fratemem tbishish ýezi ahmya irithyeiti ûthem vâ ûthô-tâs vâ kâ-hê asti citha.
15
âat mraot ahurô mazdå, haptâitîm upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya haptâitîm sraoshô-caranaya.
16
dâtare … ashâum ýô astem upangharezaiti sûnô vâ para-iristahe mashyehe vâ erezu-stavanghem vâ peresu-masanghem vâ ýezi ahmya irithyeiti ûthem vâ ûthô-tâs vâ kâ- hê asti citha.
17
âat mraot ahurô mazdå, navaitîm upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya navaitîm sraoshô-caranaya.
18
dâtare … ashâum ýô astem upangharezaiti sûnô vâ para-iristahe mashyehe vâ baêerezu-stavanghem vâ biperesu-masanghem vâ ýezi ahmya irithyeiti ûthem vâ ûthô-tâs vâ kâ- hê asti citha.
19
âat mraot ahurô mazdå, aêtahe paiti peshô-tanuye duye saite upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya duye saite sraoshô-caranaya.
20
dâtare … ashâum ýô astem upangharezaiti sûnô vâ para-iristahe mashyehe vâ bâzu-stavanghem vâ sraoni-masanghem vâ ýezi ahmya irithyeiti ûthem vâ ûthô-tâs vâ kâ- hê asti citha.
21
âat mraot ahurô mazdå, cathwârô sata upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya cathwârô sata sraoshô-caranaya.
22
dâtare … ashâum ýô astem upangharezaiti sûnô vâ para-iristahe mashyehe vâ avavat aipi ýatha narsh vakhdhanem ýezi ahmya irithyeiti ûthem vâ ûthô-tâs vâ kâ-hê asti citha.
23
âat mraot ahurô mazdå, xshvash sata upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya xshvash sata sraoshô-caranaya.
24
dâtare … ashâum ýô vîspãm haurvãm tanûm upangharezaiti sûnô vâ para-iristahe mashyehe vâ ýezi ahmya irithyeiti ûthem vâ ûthô-tâs vâ kâ-hê asti citha.
25
âat mraot ahurô mazdå, hazangrem upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya hazangrem sraoshô-caranaya!
26
dâtare … ashâum ýat aête ýôi mazdayasna pâdha ayañtem vâ taciñtem vâ baremnem vâ vazemnem vâ taci-apaya nasâum frajasãn kutha tê verezyãn aête ýôi mazdayasna.
27
âat mraot ahurô mazdå, mat aothranãm framuxti mat vastranãm nidhâiti upa- mãnayen zarathushtra frasha frayôit iristem uzbarôit âpô zarathushtra â-zañgaêibyascit âpô â-zhnubyascit âpô â-maidhyãnascit âpô â-nereberezascit âpô vîspem â ahmât ýadhôit upa-jasôit iristãm tanûm.
28
dâtare … ashâum ýezica aête nasâvô frithyeitica puyetica kutha tê verezyãn aête ýôi mazdayasna.
29
âat mraot ahurô mazdå, ýavat cvatca hê zastaêibya hañgeurvayãn aêtavat apat haca nizhbârayen hushe zeme nidaithyãn nôit astãm nôit varsãm nôit spâmãm nôit mûthrãm nôit vanghutâtãm pairi- spâiti apãm âstryåñte.
30
dâtare … ashâum cvat aêtanghå âpô ýat armaêshtayå aêsha druxsh ýâ nasush axtica pivatica âhitica frâshnaoiti.
31
âat mraot ahurô mazdå, xshvash-gâim kemcit paiti cathrushanãm vîspem â ahmât aêsha âfsh ayaozhdya anaiwish-hvaretha ýavat aêsha nasush nizhbereta, us haca nasâvô aêtavat apat haca nizhbârayen hushe zeme nidaithyãn.
32
ainghå âpô para-hiñcayen ýat vâ naêmem ýat vâ thrishum ýat vâ cathrushum ýat vâ pangtanghum ýezi tûtava navât tûtava, pasca nasâvô nizhberethi pasca âpô para-hixti aêsha âfsh ýaozhdya bavaiti vasô aiwish-hvaretha pasubya vîraêibya hamatha ýatha paracit.
33
dâtare … ashâum cvat aêtanghå âpô ýat câtayå uzuityåsca aêsha druxsh ýâ nasush axtica pivatica âhitica frâshnaoiti.
34-35
âat mraot ahurô mazdå, vîspem â ahmât aêsha âfsh ayaozhdya anaiwish- hvaretha ýavat aêsha nasush nizhbereta, us haca … ýatha paracit.
36
dâtare … ashâum cvat aêtanghå âpô ýat snaêzhiñtyâica srasciñtyâica aêsha druxsh ýâ nasush axtica pivatica âhitica frâshnaoiti.
37
âat mraot ahurô mazdå, thrigâim kemcit paiti cathrushanãm vîspem â ahmât aêsha âfsh ayaozhdya anaiwish-hvaretha ýavat aêsha nasush nizhbereta, us haca nasâvô aêtavat apat haca nizhbârayen hushe zeme nidaithyãn.
38
pasca nasâvô nizhberethi pasca âpô vîtaxti aêsha âfsh ýaozhdya bavaiti vasô aiwish-hvaretha pasubya vîraêibya hamatha ýatha paracit.
39
dâtare … ashâum cvat aêtanghå âpô ýat frâtat-caretayå aêsha druxsh ýâ nasush axtica pivatica âhitica frâshnaoiti.
40
âat mraot ahurô mazdå, thrigâim nyâpem nava-gâim paityâpem xshvash-gâim anaidhîm vîspem â ahmât … nidaithyãn.
41
pasca nasâvô nizhberethi pasca âthritîm aiwi-varaiti aêsha âfsh ýaozhdya bavaiti vasô aiwish-hvaretha pasubya vîraêibya hamatha ýatha paracit!
42
dâtare … ashâum kat tâ haoma ýaozhdayãn anghen ashâum ahura mazda ýâ nasâum ava-bereta sûnô vâ para- iristahe mashyehe vâ.
43
âat mraot ahurô mazdå, ýaozhdayãn anghen ashâum zarathushtra nôit haomô hutô axtish nôit mahrkô nôit nasush ava-beretô ava aête ahuta ýatha cathwârô erezvô aêtaêshãmca zemô nidaithyãn añtare aredhem nmânahe vîspem â ahmât ýat hê ýâre-drâjô sacâite, âat pasca ýâre-drâjô vasô hvarethå anghen nerebyô ashavabyô hamatha ýatha paracit!
44
dâtare … ashâum kva narãm iristanãm tanûm barâma ahura mazda kva nidathâma.
45
âat mraot ahurô mazdå, barezishtaêshvaca paiti gâtushva spitama zarathushtra ýadhôit dim bâidhishtem avazanãm sûnô vâ kerefsh- hvarô vayô vâ kerefsh-hvarô.
46
aêtadha hê aête mazdayasna aêtem iristem nidarezayen havaêibya pâdhaêibya hvaêpathyâca varsa ayanghaênem vâ zarshtvaênem vâ fravâxshaênem vâ ýezi nôit sûnô vâ kerefsh-hvarô vayô vâ kerefsh-hvarô aêtanghãm astãm avi apãmca urvaranãmca bareñtem frajasãn.
47
dâtare … ashâum ýezi nôit nidarezyåñte aêtadha hê aête sûnô vâ kerefsh-hvarô vayô vâ kerefsh-hvarô aêtanghãm astãm avi apãmca urvaranãmca bareñtem frajasât kâ-hê asti citha.
48
âat mraot ahurô mazdå, aêtahe paiti peshô-tanuye duye saite upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya duye saite sraoshô-caranaya.
49
dâtare … ashâum kva narãm iristanãm azdibîsh barâma ahura mazda kva nidathâma.
50
âat mraot ahurô mazdå, uzhdânem hê adhât kerenaot upairi spânem upairi raozhem upairi vehrkem anaiwi-vareñtîm upara-naêmât apô ýat vairyayå
51
ýezi tavãn aête mazdayasna ýezi asânaêshva ýezi vîcicaêshva ýezi tûtuxshva, ýezi nôit tavãn aête mazdayasna hvâ-stairish hvâ-barezish raocå aiwi-varena hvare-daresya hê zeme paiti nidaithîta! ashem vohû…!!

Fargard 7.

1
peresat zarathushtrô ahurem mazdãm, ahura mazda mainyô spênishta dâtare gaêthanãm astvaitinãm ashâum kat tâ nara irista aêsha druxsh ýâ nasush upa- dvãsaiti.
2
âat mraot ahurô mazdå, ishare pasca para-iristîm spitama zarathushtra us haca baodhô ayât aêsha druxsh ýâ nasush upa-dvãsaiti apâxedhraêibyô naêmaêibyô maxshi kehrpa erekhaitya frashnaosh apazadhanghô akaranem driwyå ýatha zôizhdishtâish xrafstrâish.
3
dâtare … ashâum âat ýat aête ýâ spô-jataca vehrkô-jataca ýâtu-jataca tbaêshô-jataca vaêmô-jataca mashyô-jataca zûrô-jataca ãzô-jataca cvañtem pascaêta zrvânem aêsha druxsh ýâ nasush upa-dvãsaiti.
4
âat mraot ahurô mazdå, asnyehe pascaêta anyehe rathwô aêsha druxsh ýâ nasush upa-dvãsaiti!
5-8
dâtare … ashâum ýô narô hâmô-gâtvô … ýezi puxdhem frâshnaoiti tûirîm paiti-raêthwayeiti, aêtadha aêtahe âste stairishca barezishca hãm- verenåñte.
9
dâtare … ashâum cvat aête stairishca barezishca aêsha druxsh ýâ nasush axtica pivatica âhitica frâshnaoiti.
10
âat mraot ahurô mazdå, upema aête stairishca añtema aiwi-varena aêsha druxsh ýâ nasush axtica pivatica âhitica frâshnaoiti!
11
dâtare … ashâum kat tâ vastra ýaozhdayãn anghen ashâum ahura mazda ýâ nasâum ava-bereta sûnô vâ para- iristahe mashyehe vâ.
12
âat mraot ahurô mazdå, ýaozhdayãn anghen ashâum zarathushtra, kva aêva, ýezi anghat upaêtem vâ aiwi-naptîm vâ aiwi- iritîm vâ aiwi-vañtîm vâ aêtadha hê aête mazdayasna aêtå vastrå fraca kereñten nica kanayen.
13
âat ýezi nôit anghat upaêtem vâ aiwi-naptîm vâ aiwi-iritîm vâ aiwi-vañtîm vâ aêtadha hê aête mazdayasna aêtå vastrå frasnâdhayen maêsmana gêush.
14
ýezi anghat izaênish thrish frasnâdhayen maêsmana gêush thrish zemô hañkanayen thrish âpô frasnâdhayen thrish månghô upa-baodhayãn raocanem paiti nmânahe.
15
âat ýezi anghat ubdaênish xshvash frasnâdhayen maêsmana gêush xshvash zemô hañkanayen xshvash âpô frasnâdhayen xshvash månghô upa-baodhayãn raocanem paiti nmânahe.
16
aredvî nãma âpa spitama zarathushtra hâ mê âpô ýaozhdadhâiti hâ arshnãm xshudrå hâ xshathrinãm garewã hâ xshathrinãm paêma.
17-22
dâtare … ashâum kat tâ vastra hãm- ýûta … acishtâi anguhe.
23
dâtare … ashâum kat tâ nara ýaozhdayãn anghen ashâum ahura mazda ýâ nasâum franguharât sûnô vâ para-iristahe mashyehe vâ.
24
âat mraot ahurô mazdå, ayaozhdayãn anghen ashâum zarathushtra, taêca narô geredhô-keretåsca zeredhô- keretåsca taêca narô spiti-dôithra cashmanat haca nizhbareñti tê aêshãm paiti srvê aêsha druxsh ýâ nasush upa-dvãsaiti, ayaozhdya pascaêta bavaiñti ýavaêca ýavaêtâtaêca.
25
dâtare … ashâum kat tâ nara ýaozhdayãn anghen ashâum ahura mazda ýâ nasâum mat-gûthãm âpem â vâ âtrem â vâ ayaozhdya frabareñti.
26
âat mraot ahurô mazdå, ayaozhdayãn anghen ashâum zarathushtra,
tê sûnô madhaxayåsca
aogazdastema bavaiñti
ýôi nasu-kereta drvañtô
tê haêcanghô avâstrahe
aogazdastema bavaiñti
ýôi nasu-kereta drvañtô,
27
tê zemô daêvô-dâtahe
gaojanô jaiwi-vafrahe
upa-srvatô xrûtahe
akhavatô duzhdånghahe
aogazdastema bavaiñti
ýôi nasu-kereta drvañtô, tê aêshãm paiti srvê aêsha druxsh ýâ nasush upa-dvãsaiti, ayaozhdya pascaêta bavaiñti ýavaêca ýavaêtâtaêca.
28
dâtare … ashâum kat tâ aêsma ýaozhdayãn anghen ashâum ahura mazda ýâ nasâum ava-bereta sûnô vâ para- iristahe mashyehe vâ.
29
âat mraot ahurô mazdå, ýaozhdayãn anghen ashâum zarathushtra, kva aêva, ýezi aêsha nasush anaiwi-khnixta sûnô vâ kerefsh-hvarô vayô vâ kerefsh-hvarô vîtasti-drâjô ýat hushanãm frârâthni-drâjô ýat naptanãm ainghå zemô nidaithyãn kemcit paiti cathrushanãm hakeret âpô vîsrascayen atha ýaozhdayãn.
30
âat ýezi nasush aiwi-khnixta sûnô vâ kerefsh-hvarô vayô vâ kerefsh-hvarô frârâthni-drâjô ýat hushanãm frabâzu-drâjô ýat naptanãm ainghå zemô nidaithyãn kemcit paiti cathrushanãm hakeret âpô vîsrascayen atha ýaozhdayãn.
31
aêtavat hushanãm aêsmanãm aêtavat naptanãm aêtavat xraozhdvanãm aêtavat varedvanãm ainghå zemô nidaithyãn kemcit paiti cathrushanãm hakeret âpô vîsrascayen atha ýaozhdayãn.
32
dâtare … ashâum kat tâ ýavaca vâstraca ýaozhdayãn anghen ashâum ahura mazda ýâ nasâum ava-bereta sûnô vâ para-iristahe mashyehe vâ.
33
âat mraot ahurô mazdå, ýaozhdayãn anghen ashâum zarathushtra, kva aêva, ýezi aêsha nasush anaiwi-khnixta sûnô vâ kerefsh-hvarô vayô vâ kerefsh-hvarô frârâthni-drâjô ýat hushanãm frabâzu-drâjô ýat naptanãm ainghå zemô nidaithyãn kemcit paiti cathrushanãm hakeret âpô vîsrascayen atha ýaozhdayãn.
34
âat ýezi nasush aiwi-khnixta sûnô vâ kerefsh-hvarô vayô vâ kerefsh-hvarô frabâzu-drâjô ýat hushanãm vîbâzu-drâjô ýat naptanãm ainghå zemô nidaithyãn kemcit paiti cathrushanãm hakeret âpô vîsrascayen atha ýaozhdayãn.
35
aêtavat hushanãm ýavanãm aêtavat naptanãm aêtavat karshtanãm aêtavat akarshtanãm aêtavat deretanãm aêtavat aderetanãm aêtavat hvastanãm aêtavat ahvastanãm aêtavat batanãm aêtavat abatanãm aêtavat ashanãm aêtavat anashanãm aêtavat athreñtãm ýavanãm ainghå zemô nidaithyãn kemcit paiti cathrushanãm hakeret âpô vîsrascayen atha ýaozhdayãn!
36
dâtare … ashâum ýat aête ýôi mazdayasna baêshazâi fravazåñte katârô paurvô âmayåñte mazdayasnaêibyô vâ daêvayasnaêibyô vâ.
37
âat mraot ahurô mazdå, daêvayasnaêibyô paurvô âmayayañta ýatha mazdayasnaêibyascit, ýat paoirîm daêvayasnô kereñtât ava hô miryâite ýat bitîm daêvayasnô kereñtât ava hô miryâite ýat thritîm daêvayasnô kereñtât ava hô miryâite anâmâtô zî aêshô ýavaêca ýavaêtâtaêca.
38
mâca pascaêta mazdayasna vîmâdhascit vîmâdhayañta mâca kereñtu mazdayasna mâca keretu irishyât, ýezi pascaêta mazdayasna vîmâdhascit vîmâdhayåñte ýezi kereñte mazdayasna ýezi keretu irishyât para hê irisheñtô raêshem cikayat baodhô-varshtahe cithaya.
39
ýat paoirîm daêvayasnô kereñtât apa hô jasât ýat bitîm daêvayasnô kereñtât apa hô jasât ýat thritîm daêvayasnô kereñtât apa hô jasât âmâtô zî aêshô ýavaêca ýavaêtâtaêca.
40
vasô pascaêta mazdayasna vîmâdhascit vîmâdhayañta vasô kereñtu mazdayasna vasô keretu bishazyât.
41
âthravanem bishazyât dahmayât parô âfritôit nmânahe nmânô-paitîm bishazyât nitemem staorem arejô vîsô vîspaitîm bishazyât madhemem staorem arejô zañtêush zañtupaitîm bishazyât akhrîm staorem arejô dainghêush dainghupaitîm bishazyât vâshem cathru-ýuxtem arejô.
42
ýat paoirîm nmânahe nmânô- paitîm nâirikãm bishazyât kathwa daênu arejô vîsô vîspaitîm nâirikãm bishazyât gava daênu arejô zañtêush zañtupaitîm nâirikãm bishazyât aspa daênu arejô dainghêush dainghupaitîm nâirikãm bishazyât ushtra daênu arejô.
43
vîsô puthrem bishazyât akhrîm staorem arejô akhrîm staorem bishazyât madhemem staorem arejô madhemem staorem bishazyât nitemem staorem arejô nitemem staorem bishazyât anumaêm arejô anumaêm bishazyât gêush hvarethahe arejô.
44
ýat pouru-baêshaza hañjasåñte spitama zarathushtra karetô-baêshazêsca urvarô-baêshazêsca mãthrô-baêshazêsca tem ithra hañjasåñte ýat mãthrem speñtem baêshazem, aêshô zî asti baêshazanãm baêshazyôtemô ýat mãthrem speñtem baêshazyô ýô narsh ashaonô haca uruthwãn bishazyât!
45
dâtare … ashâum cvañtem drâjô zrvânem sairi mashya iriste zemê nidhâite raocå aiwi-varena hvare-daresya zemô bavaiñti.
46
âat mraot ahurô mazdå, ýâre-drâjô ashâum zarathushtra sairi mashya iriste zemê nidhâite raocå aiwi-varena hvare-daresya zemô bavaiñti.
47
dâtare … ashâum cvañtem drâjô zrvânem sairi mashya iriste zemê nikañte havat-zemô bavaiñti.
48
âat mraot ahurô mazdå, pasca pañcâsatem saredhãm spitama zarathushtra sairi mashya iriste zemê nikañte havat-zemô bavaiñti.
49
dâtare … ashâum cvañtem drâjô zrvânem sairi mashya iriste daxme nidhâite havat-zemô bavaiñti.
50
âat mraot ahurô mazdå, nôit nû para ahmât spitama zarathushtra ýat aêsha pãsnu raêthwât, haxshaêsha spitama zarathushtra kemcit anghêush astvatô aêtaêshva daxmaêshva vî-kañtêe.
51
ýasca mê aêtaêshãm ýat daxmanãm avavañtem mazô vîkânayât ýatha hê tanush anghat patitem hê manô anghat patitem vacô patitem shyaothnem uzvarshtem hê manô anghat uzvarshtem vacô uzvarshtem shyaothnem.
52
nôit zî ahmi paiti nairi dva mainyû rêna ava-stånghat, frasha fraya vahishtem â ahûm, berejayåñti-shê zarathushtra strêshca månghemca hvareca azemca hê berejaêm ýô dadhvå ahurô mazdå, ushta itha tê nare ýô ithyejanghatat haca anghaot aithyejanghem ahûm â frafrå!
53
dâtare … ashâum kva asti daêvô kva daêvayâzô kva daêvanãm hañdvarenô kva daêvanãm hãm-patanô kva daêva hañdvareñti pañcasakhnâi satakhnâishca satakhnâi hazangrakhnâishca hazangrakhnâi baêvarekhnâishca baêvarekhnâi ahãshtakhnâishca.
54
âat mraot ahurô mazdå, aêtaêshva daxmaêshva spitama zarathushtra ýôi paiti âya zemâ bavaiñti uzdaêza uzdishta ýahmya narô irista nidhayeiñte hâu asti daêvô hâu daêvayâzô hâu daêvanãm hañdvarenô hâu daêvanãm hãm- patanô avat daêva hañdvareñti pañcasakhnâi satakhnâishca satakhnâi hazangrakhnâishca hazangrakhnâi baêvarekhnâishca baêvarekhnâi ahãshtakhnâishca.
55
mãnayen bâ spitama zarathushtra aête ýôi daêva aêtaêshva daxmaêshva gangheñti apâca vaêpeñti ýatha aêtahmi anghvô ýat astvaiñti ýûzhem ýôi mashyâka hvaretha hvâsta huyâresh gãmca hvâstem hvaraiti nâuiti hâ aête ýôi mashyâka hvareñti framanyete.
56
aêshô zî asti daêvanãm rapakô vîspem â ahmât ýat aêsha gañtish upanghacaiti.
57
aêtaêshva daxmaêshva hãm-bavaiñti axtishca garenushca tafnushca naêzasca sârastishca akhôstishca pourushu asti varsô.
58
aêtaêshva daxmaêshva mashya hãm mereñcyãstema bavaiñti pasca hû frâshmô-dâitîm.
59
taêca ýâ kasu-xratush masyô-xrathwãm nôit paitishaiti thrishum aêtaêshãm axtinãm jãnayô dreñjaiti aoshtaca paiti dumnaca thrivataca gaêsush!
60-69
dâtare … ashâum ýat ahmi nmâne ýat mâzdayasnôish nâirika upas-puthrîm jasât … apâca nava upa makhem paiti avatha ýaozhdayãn.
70
dâtare … ashâum ýezica hê hãm tafnô jasât avi tanuye zôishnuye ýezica hê dva ýaska avi acishtô âjasât ýasca shudhô ýasca tarshnô hvarât aêsha nâirika âpem.
71
âat mraot ahurô mazdå, hvarât avat hê asti masyô arethem ýat ushtânem buñjayât para kahmâicit dahmanãm dahmâhu vaêthâhu dahmaca ashavanasca, adha aêsha nâirika zastô-maiti âpem franguharât, âat vô ýûzhem ýôi mazdayasna cithãm frâthweresaêta aoxtô ratush aoxtô sraoshâvarezô cithãm frâthweresaiti.
72
kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå, aêtahe paiti peshô-tanuye duye saite upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya duye saite sraoshô-caranaya!
73
dâtare … ashâum kat tâ tashta ånguharena ýaozhdayãn anghen ashâum ahura mazda ýâ nasâum ava-bereta sûnô vâ para-iristahe mashyehe vâ.
74
âat mraot ahurô mazdå, ýaozhdayãn anghen ashâum zarathushtra, kva aêva, ýezi anghat zarenaênish hakeret frasnâdhayen maêsmana gêush hakeret zemô uzdâthayen hakeret âpô frasnâdhayen atha ýaozhdayãn.
75
âat ýezi anghat erezataênish bish frasnâdhayen maêsmana gêush bish zemô uzdâthayen bish âpô frasnâdhayen atha ýaozhdayãn, âat ýezi anghat ayanghaênish thrish frasnâdhayen maêsmana gêush thrish zemô uzdâthayen thrish âpô frasnâdhayen atha ýaozhdayãn, âat ýezi anghat haosafnaênish cathrush frasnâdhayen maêsmana gêush cathrush zemô uzdâthayen cathrush âpô frasnâdhayen atha ýaozhdayãn, âat ýezi anghat zarshtvaênish xshvash frasnâdhayen maêsmana gêush xshvash zemô uzdâthayen xshvash âpô frasnâdhayen atha ýaozhdayãn, âat ýezi anghat zemaênish drvaênish fravâxshaênish ýavaêtâite ayaozhdya.
76
dâtare … ashâum kat tâ gêush ýaozhdayãn anghen ashâum ahura mazda ýâ nasâum franguharât sûnô vâ para-iristahe mashyehe vâ.
77
âat mraot ahurô mazdå, ýaozhdayãn anghen ashâum zarathushtra, nôit payô fshuta zaothre nôit gêush zaothre baresmaine paiti-baire añtarât naêmât ýâre-drâjô âat pasca ýâre-drâjô vasô hvarethå anghen nerebyô ashavabyô hamatha ýatha paracit.
78
kô hô anghat ahura mazda ýô ashem mainimnô ashem isemnô ashem aparaodhayeite ashemca mainimnô drujimca vînasti.
79
âat mraot ahurô mazdå, hô bâ anghat ashâum zarathushtra ýô ashem mainimnô ashem isemnô ashem aparaodhayeite ashemca mainimnô drujimca vînasti ýô nasumaitîm âpem vîzaothrãm frabaraiti ýô upa-naxturushu tãthraêshu vîzaothrãm frabaraiti!