Fargard 4.

1
ýô naire nemangheñte
nôit nemô paiti-baraiti
tâyush nemanghô bavaiti
hazangha nemô-barahe aêshãmcit ithra vâ asni ithra vâ xshafne maêthanahe hvâi pairi-geurvayeite!
2
dâtare gaêthanãm astvaitinãm ashâum caiti aête mithra tava ýat ahurahe mazdå, âat mraot ahurô mazdå, xshvash ashâum zarathushtra paoiryô vacahinô bityô zastâ-marshtô thrityô pasu-mazô tûiryô staorô-mazô puxdhô vîrô-mazô xshtvô dainghu-mazô, [ýô dainghave hu-vaxshâi fradhemnahe varedhemnahe xrathwemnahe suyamnahe].
3
vacô paoirîm mithrem kerenaoiti zastô-masô adhât framarezaiti zastô-masô adhât añtare urvaitya fradathaiti, pasu-zamô adhât framarezaiti pasu-zamô adhât añtare urvaitya fradathaiti.
4
staorô-mazô adhât framarezaiti staorô- mazô adhât añtare urvaitya fradathaiti, vîrô-mazô adhât framarezaiti vîrô- mazô adhât añtare urvaitya fradathaiti, dainghu-mazô adhât framarezaiti dainghu-mazô adhât añtare urvaitya fradathaiti.
5
dâtare … ashâum cvat aêshô mithrô aiwi-druxtô âstâraiti ýô vacahinô, âat mraot ahurô mazdå, thrish satâish hadha-cithanãm narãm nabânazdishtanãm para-baraiti.
6
dâtare … ashâum cvat aêshô mithrô aiwi-druxtô âstâraiti ýô zastâ-marshtô, âat mraot ahurô mazdå, xshvash satâish hadha-cithanãm narãm nabânazdishtanãm para-baraiti.
7
dâtare … ashâum cvat aêshô mithrô aiwi-druxtô âstâraiti ýô pasu-mazô, âat mraot ahurô mazdå, hapta satâish hadha-cithanãm narãm nabânazdishtanãm para-baraiti.
8
dâtare … ashâum cvat aêshô mithrô aiwi-druxtô âstâraiti ýô staorô-mazô, âat mraot ahurô mazdå, ashta satâish hadha-cithanãm narãm nabânazdishtanãm para-baraiti.
9
dâtare … ashâum cvat aêshô mithrô aiwi-druxtô âstâraiti ýô vîrô-mazô, âat mraot ahurô mazdå, nava satâish hadha-cithanãm narãm nabânazdishtanãm para-baraiti.
10
dâtare … ashâum cvat aêshô mithrô aiwi-druxtô âstâraiti ýô dainghu-mazô, âat mraot ahurô mazdå, hazangrem hadha-cithanãm narãm nabânazdishtanãm para-baraiti.
11
dâtare … ashâum ýô mithrem aiwi-druzhaiti ýim vacahinem kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå, tishrô sata upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya tishrô sata sraoshô-caranaya.
12
dâtare … ashâum ýô mithrem aiwi-druzhaiti ýim zastâ-marshtem kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå, xshvash sata upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya xshvash sata sraoshô-caranaya.
13
dâtare … ashâum ýô mithrem aiwi-druzhaiti ýim pasu-mazem kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå, hapta sata upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya hapta sata sraoshô-caranaya.
14
dâtare … ashâum ýô mithrem aiwi-druzhaiti ýim staorô-mazem kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå, ashta sata upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya ashta sata sraoshô-caranaya.
15
dâtare … ashâum ýô mithrem aiwi-druzhaiti ýim vîrô-mazem kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå, nava sata upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya nava sata sraoshô-caranaya.
16
dâtare … ashâum ýô mithrem aiwi-druzhaiti ýim dainghu-mazem kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå, hazangrem upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya hazangrem sraoshô-caranaya!
17
ýô narsh snathem usehishtaiti aêtat hê âgereptem ýat frashusaiti aêtat hê avaoirishtem ýat dim aênô-manangha paiti-ashnaoiti aêtat hê aredush, puxdhemcit nâ aredushãm tanûm piryeite.
18
dâtare gaêthanãm astvaitinãm ashâum ýô narem âgereptem âgeurvayeiti kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå, pañca upâzana aspahe ashtraya pañca sraoshô-caranaya bitîm dasa upâzana aspahe ashtraya dasa sraoshô-caranaya thritîm pañca-dasa upâzana aspahe ashtraya pañca-dasa sraoshô-caranaya.
19
tûirîm thrisatem upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya thrisatem sraoshô-caranaya puxdhem pañcâsatem upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya pañcâsatem sraoshô-caranaya xshtûm haptâitîm upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya haptâitîm sraoshô- caranaya haptathem navaitîm upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya navaitîm sraoshô-caranaya.
20
ashtemem aêtaêshãm shyaothenanãm verezimnem anuzvarshtât paiti paurvât kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå, aêtahe paiti peshô-tanuye duye saite upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya duye saite sraoshô-caranaya.
21
dâtare … ashâum ýezi nôit uzvarezyât ýô narem âgereptem âgeurvayeiti kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå, aêtahe paiti peshô-tanuye duye saite upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya duye saite sraoshô-caranaya.
22
dâtare … ashâum ýô narem avaoirishtem avaourvaêsaite kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå, dasa upâzana aspahe ashtraya dasa sraoshô-caranaya bitîm pañca-dasa upâzana aspahe ashtraya pañca-dasa sraoshô-caranaya.
23
thritîm thrisatem upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya thrisatem sraoshô-caranaya tûirîm pañcâsatem upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya pañcâsatem sraoshô-caranaya puxdhem haptâitîm upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya haptâitîm sraoshô- caranaya xshtûm navaitîm upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya navaitîm sraoshô-caranaya.
24
haptathem aêtaêshãm shyaothenanãm verezimnem anuzvarshtât paiti paurvât kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå, aêtahe paiti peshô-tanuye duye saite upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya duye saite sraoshô-caranaya.
25
dâtare … ashâum ýezi nôit uzvarezyât ýô narem avaoirishtem avaourvaêsaite kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå, aêtahe paiti peshô-tanuye duye saite upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya duye saite sraoshô-caranaya.
26
dâtare … ashâum ýô narem aredusha snatha jaiñti kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå, pañca-dasa upâzana aspahe ashtraya pañca-dasa sraoshô-caranaya
27
bitîm thrisatem upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya thrisatem sraoshô-caranaya thritîm pañcâsatem upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya pañcâsatem sraoshô-caranaya tûirîm haptâitîm upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya haptâitîm sraoshô- caranaya puxdhem navaitîm upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya navaitîm sraoshô-caranaya.
28
xshtûm aêtaêshãm shyaothenanãm … sraoshô-caranaya.
29
dâtare … ashâum ýezi nôit uzvarezyât ýô narem aredusha snatha jaiñti kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå … sraoshô-caranaya.
30
dâtare … ashâum ýô narem vîxrûmeñtem hvarem jaiñti kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå,
31
thrisatem upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya thrisatem sraoshô-caranaya bitîm pañcâsatem upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya pañcâsatem sraoshô-caranaya thritîm haptâitîm upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya haptâitîm sraoshô- caranaya tûirîm navaitîm upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya navaitîm sraoshô-caranaya.
32
puxdhem aêtaêshãm shyaothenanãm … sraoshô-caranaya.
33
dâtare … ashâum ýezi nôit uzvarezyât ýô narem vîxrûmeñtem hvarem jaiñti kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå … sraoshô-caranaya.
34
dâtare … ashâum ýô narem tacat- vohunîm hvarem jaiñti kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå, pañcâsatem upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya pañcâsatem sraoshô-caranaya bitîm haptâitîm upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya haptâitîm sraoshô-caranaya thritîm navaitîm upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya navaitîm sraoshô-caranaya.
35
tûirîm aêtaêshãm shyaothenanãm … sraoshô-caranaya.
36
dâtare … ashâum ýezi nôit uzvarezyât ýô narem tacat-vohunîm hvarem jaiñti kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå … sraoshô-caranaya.
37
dâtare … ashâum ýô narem astô- bidhem hvarem jaiñti kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå, haptâitîm upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya haptâitîm sraoshô-caranaya bitîm navaitîm upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya navaitîm sraoshô-caranaya.
38
thritîm aêtaêshãm shyaothenanãm … sraoshô-caranaya.
39
dâtare … ashâum ýezi nôit uzvarezyât ýô narem astô-bidhem hvarem jaiñti kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå … sraoshô-caranaya.
40
dâtare … ashâum ýô narem frazâbaodhanghem snathem jaiñti kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå, navaitîm upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya navaitîm sraoshô-caranaya.
41
bitîm aêtaêshãm shyaothenanãm … sraoshô-caranaya.
42
dâtare … ashâum ýezi nôit uzvarezyât ýô narem frazâbaodhanghem snathem jaiñti kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå … sraoshô-caranaya.
43
hâmô-shyaothna tê pascaêta bavaiñti ashahe paiti pañtãm ashahe paiti mãthrem ashahe paiti frasastîm!
44
ýaêca idha narô hâmô-daêna jasãn brâthra vâ haxaya vâ shaêtô-cinanghô vâ nâiri-cinanghô vâ xratu-cinanghô vâ ýezi shaêtô-cinanghô jasãn hãm idha shaêtem hãm-bârayen ýezi nâiri-cinanghô jasãn upa vâ nâirikãm vâdhayaêta.
45
ýezi xratu-cinanghô jasãn upa vâ mãthrem speñtem maraêta pourumca naême asne aparemca pourumca naême xshafne aparemca uxshne xrathwe vîdrvânahe ashât ashica nemanghâna uxshne xrathwe ýaonem âste, maidhyâi asnãmca xshafnãmca avanghabdaêta paiti asne paiti xshafne vîspem â ahmât ýat tå sravå dreñjayãn ýå paourva aêthrapatayô dreñjayãn!
46
hãm-taptibyô aiwyô câxrare nerebyô zarathushtra, mâ gêush mâ vastrahe hatô adhâitîm vaocôit.
47
adhaêca uiti nâirivaite zî-tê ahmât pourum framraomi spitama zarathushtra ýatha makhavô fravâxshôit vîsâne ahmât ýatha evîsâi puthrâne ahmât ýatha aputhrâi shaêtavatô ahmât ýatha ashaêtâi.
48
hâuca ayå narå vohu manô jâgerebushtarô anghat ýô gêush uruthware hãm-pâfrâiti ýatha hâu ýô nôit itha hô upa-meretô hâu asperenô-mazô hâu anumayô-mazô hâu staorô-mazô hâu vîrô-mazô.
49
aêshô zî narô paityeiñti astô vîdhôtush peshanaiti ýasca ishush hvâthaxtô peshanaiti ýasca zemakô peshanaiti kamnem vaste vanghanem ýasca mashîm drvañtem sâstârem kameredhaja peshanaiti ýasca ashemaokhem anashavanem anguharestâtem peshanaiti.
50
paoirîm aêtaêshãm shyaothenanãm verezimnem nôit bitîm, avadha aêtadha aêtahe shyaothnahe ýatha vaêtheñti ýatha aêtahmi anghvô ýat astvaiñti ayanghaênâish karetâish azdibîsh paiti ava-kerethyât aoshanghaithyåse-tanvô masyô vâ ahmâtcit.
51
avadha aêtadha aêtahe shyaothnahe ýatha vaêtheñti ýatha aêtahmi anghvô ýat astvaiñti ayanghaênâish fshêbîsh azdibîsh paiti ava-pashât aoshanghaithyåse-tanvô masyô vâ ahmâtcit.
52
avadha aêtadha aêtahe shyaothnahe ýatha vaêtheñti ýatha aêtahmi anghvô ýat astvaiñti satô-vîrem vaêmem anusô paidhyâite aoshanghaithyåse-tanvô masyô vâ ahmâtcit.
53
avadha aêtadha aêtahe shyaothnahe ýatha vaêtheñti ýatha aêtahmi anghvô ýat astvaiñti anusô pârem marezem ava- hishtât.
54
avadha aêtadha aêtahe shyaothnahe ýatha vaêtheñti ýatha aêtahmi anghvô ýat astvaiñti âpem saokeñtavaitîm zaranyâvaitîm vîthushavaitîm draogem vîthush apâithish rashnaoshca paiti-sanghem mithraheca aiwi-druxtem.
55
dâtare … ashâum ýô âpem saokeñtavaitîm zaranyâvaitîm vîthushavaitîm draogem vîthush apâithish rashnaoshca paiti-sanghem mithraheca aiwi-druxtem kâ-hê asti citha, âat mraot ahurô mazdå, hapta sata upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya hapta sata sraoshô-caranaya! ashem vohû…!!