Fargard 18.

1.
paravô zî mashyâka uiti mraot ahurô mazdå âi ashâum zarathushtra paiti-dânem ainîm baraiti anaiwyâstô daênãm diwzhat haca âthrava sanghaite,
mâ dim mruyå âthravanem
uiti mraot ahurô mazdå
âi ashâum zarathushtra.
2.
xrafstrakhnem ainîm baraiti anaiwyâstô daênãm diwzhat haca âthrava sanghaite, mâ dim mruyå âthravanem uiti mraot ahurô mazdå âi ashâum zarathushtra.
3.
urvarãm ainîm baraiti anaiwyâstô daênãm diwzhat haca âthrava sanghaite, mâ dim mruyå âthravanem uiti mraot ahurô mazdå âi ashâum zarathushtra.
4.
ashtrãm mairîm kâshayeiti anaiwyâstô daênãm diwzhat haca âthrava sanghaite, mâ dim mruyå âthravanem uiti mraot ahurô mazdå âi ashâum zarathushtra.
5.
ýô saête haurvãm tarasca xshapanem ayazemnô asrâvayô amarô everezyô asixshô asâcayô jayâi cinvat- ushtânem diwzhat haca âthrava sanghaite, mâ dim mruyå âthravanem uiti mraot ahurô mazdå âi ashâum zarathushtra.
6.
tem dim mruyå âthravanem
uiti mraot ahurô mazdå
âi ashâum zarathushtra
ýô haurvãm tarasca xshapanem
xratûm peresât ashavanem ãzô-bûjim ravazdãm cinvat-peretûm havanghô-dãm ahu-nâsem asha-nâsem vahishta-nâsem vahishtahe anghêush!
7.
paiti mãm erezvô peresanguha
ýim dadhvånghem spênishtemca vaêdhishtemca paiti-vacishtemca parshtem
avatha tê anghat vanghô
avatha anghâi spanyå
ýezi mãm paiti-peresånghe.
8.
peresat zarathushtrô ahurem mazdãm, ahura … ashâum kâ asti ithyejå marshaonô.
9.
âat mraot ahurô mazdå, akha daêna disyât spitama zarathushtra ýô thrizaremaêm ratûm aiwyånghãm nôit aiwyâsti nôit gâthå srâvayeiti nôit âpô vanguhîsh ýazaiti.
10.
ýasca mê aêtem narem ãzô avi ava-gereptem ravôhu paiti uzbârayat nôit vanghô ahmât shyaothnem verezyeiti ýatha ýat hê pãstô-frathanghem kameredhem kerenuyât.
11.
aêvahe zî ashaokhahe akhahe anashaonô zânu- drâjå asti âfritish dvayå hizu-drâjå thrayãm naêdha-cish cathwârô hvatô zavañte.
12.
ýô aêvahe ashaokhahe akhahe anashaonô haomahe hutahe dadhâiti usefritinãm vâ myezdinãm nôit vanghô ahmât shyaothnem verezyeiti ýatha ýat hazangrô-aspãm haênãm avazôit mâzdayasnîsh avi vîsô janyât nerêsh para gãm azôit varetãm!
13.
paiti mãm erezvô peresanguha ýim dadhvånghem spênishtemca vaêdhishtemca paiti-vacishtemca parshtem avatha tê anghat vanghô avatha anghâi spanyå ýezi mãm paiti-peresånghe.
14.
peresat zarathushtrô ahurem mazdãm, ahura mazda mainyô spênishta dâtare gaêthanãm astvaitinãm ashâum kô asti sraoshahe ashyehe taxmahe tanumãthrahe darshi-draosh âhûiryehe sraoshâvarezô.
15.
âat mraot ahurô mazdå, merekhô ýô parô-darsh nãma spitama zarathushtra ýim mashyâka avi duzhvacanghô kahrkatâs nãma aojaite âat hô merekhô vâcim baraiti upa ushånghem ýãm sûrãm,
16.
usehishtata mashyâka staota ashem ýat vahishtem nîsta daêva aêsha vô dvaraiti bûshyãsta darekhô-gava hâ vîspem ahûm astvañtem hakat raocanghãm frakhrâtô nihvabdayeiti, hvafsa darekhô mashyâka nôit tê sacaite.
17.
mâ thrayãm vahishtanãm aiwithyô buyata humataheca mananghô hûxtaheca vacanghô hvarshtaheca shyaothnahe thrayãm acishtanãm aiwithyô buyata dushmataheca mananghô duzhûxtaheca vacanghô duzhvarshtaheca shyaothnahe.
18.
âat mê paoiryâi thrishvâi xshafne âtarsh ahurahe mazdå nmânahe nmânô-paitîm ýâsaiti,
19.
avainghe nmânahe nmânô-paite usehishta aiwi vastra ýånghayanguha frâ zasta snayanguha â aêsmã ýâsanguha avi mãm bara paiti mãm raocaya aêsmanãm ýaozhdâtanãm frasnâtaêibya zastaêibya ava mê âzish daêvô-dâtô parôit pairithnem anghvãm ava-derenãn sadayeiti.
20.
âat mê bityâi thrishvâi xshafne âtarsh ahurahe mazdå vâstrîm fshuyañtem ýâsaiti,
21.
avainghe fshuya vâstrya usehishta aiwi vastra ýånghayanguha frâ zasta snayanguha â aêsmã ýâsanguha avi mãm bara paiti mãm raocaya aêsmanãm ýaozhdâtanãm frasnâtaêibya zastaêibya ava mê âzish daêvô-dâtô parôit pairithnem anghvãm ava-derenãn sadayeiti.
22.
âat mê thrityâi thrishvâi xshafne âtarsh ahurahe mazdå sraoshem ashîm ýâsaiti, avainghe âi sraosha ashya huraodha âat mãm kemcit anghêush astvatô aêsmanãm paiti baraiti ýaozhdâtanãm frasnâtaêibya zastaêibya ava mê âzish daêvô-dâtô parôit pairithnem anghvãm ava-derenãn sadayeiti.
23.
âat hô sraoshô ashyô aom merekhem frakhrârayeiti parô-darsh nãma spitama zarathushtra ýim mashyâka avi duzhvacanghô kahrkatâs nãma aojaite, âat hô merekhô vâcim baraiti upa ushånghem ýãm sûrãm,
24.
usehishtata mashyâka staota ashem ýat vahishtem nîsta daêva aêsha vô dvaraiti bûshyãsta darekhô-gava hâ vîspem ahûm astvañtem hakat raocanghãm frakhrâtô nihvabdayeiti, hvafsa darekhô mashyâka nôit tê sacaite.
25.
mâ thrayãm vahishtanãm aiwithyô buyata humataheca mananghô hûxtaheca vacanghô hvarshtaheca shyaothnahe thrayãm acishtanãm aiwithyô buyata dushmataheca mananghô duzhûxtaheca vacanghô duzhvarshtaheca shyaothnahe.
26.
âat aoshete haxa hasha ana barezish sayamnanãm, usehishta-tû vyârayeite mãm ýatârô paurvô usehishtaiti parâiti vahishtahe anghêush ýatârô paurvô âthre ahurahe mazdå aêsmanãm paiti-baraiti ýaozhdâtanãm frasnâtaêibya zastaêibya ahmâi âtarsh âfrînât xshnûtô adhbishtô hakhdhanghum,
27.
upa thwâ haxshôit gêush vãthwa
upa vîranãm pouru-tâs
upa thwâ verezvatca manô
verezvatica haxshôit anguha
urvâxsh-anguha gaya jikhaêsha
tå xshapanô ýå jvâhi,
imat âthrô âfrivanem
ýô ahmâi aêsmem baraiti
hikûsh raocas-pairîshtem
ashahe bereja ýaozhdâtã.
28.
ýasca mê aête merekha spitama zarathushtra mithwana strica nairyasca naire ashaone ashaya vanghuya para-dathat nmânem hô manyaêta para-dathô satô-stûnem hazangrô-frasciñbanem baêvare-mishtem baêvare-vaêdhayanem.
29.
ýasca mê aêtahe merekhahe ýat parô- darshahe tanumazô gêush dathat nôit dim ýava azem ýô ahurô mazdå bitîm vâcim paiti-peresemnô bva frasha frayâi vahishtem â ahûm â!
30.
sraoshô ashyô drujim aperesat
apayûxtât paiti vazrât,
druxsh ahvâthre everezike tûm zî aêva vîspahe anghêush astvatô anaiwyâstish hunahi.
31.
âat hê hâ paiti-davata ýâ daêvi druxsh, sraosha ashya huraodha nava azem vîspahe anghêush astvatô anaiwyâstish hunâmi heñti bâdha mâvayacit cathwârô arshâna.
32.
tê mãm avatha vereneñte
ýatha anyåscit arshânô
avi xshudrå xshathrishva hãm-verenavaiñti.
33.
sraoshô ashyô drujim aperesat apayûxtât paiti vazrât, druxsh ahvâthre everezike kô tê aêtaêshãm arshnãm paoiryô.
34.
âat hê hâ paiti-davata ýâ daêvi druxsh, sraosha ashya huraodha hô bâ mê aêtaêshãm arshnãm paoiryô ýat nâ kasvikãmcina ýånghuyanãm avaretanãm naire ashaone jasta ashaya vanghuya nôit dadhâiti.
35.
hô mãm avatha verenûiti ýatha anyåscit arshânô avi xshudrå xshathrishva hãm-verenavaiñti.
36.
sraoshô ashyô drujim aperesat apayûxtât paiti vazrât, druxsh ahvâthre everezike cish ainghe asti uzvarezem.
37.
âat hê hâ paiti-davata ýâ daêvi druxsh, sraosha ashya huraodha aom ainghe asti uzvarezem ýat nâ kasvikãmcit ýånghuyanãm avaretanãm naire ashaone ajasta ashaya vanghuya dadhâiti.
38.
hô mãm avatha verenãn nijaiñti ýatha vehrkô cathware-zañgrô barethryât haca puthrem nizhdare-dairyât.
39.
sraoshô ashyô drujim aperesat apayûxtât paiti vazrât, druxsh ahvâthre everezike kô tê aêtaêshãm arshnãm bityô.
40.
âat hê hâ paiti-davata ýâ daêvi druxsh, sraosha ashya huraodha hô bâ mê aêtaêshãm arshnãm bityô ýat nâ paurva frabda frabdô-drâjô framaêzaiti.
41.
hô mãm avatha verenûiti ýatha anyåscit arshânô avi xshudrå xshathrishva hãm-verenavaiñti.
42.
sraoshô ashyô drujim aperesat apayûxtât paiti vazrât, druxsh ahvâthre everezike cish ainghe asti uzvarezem.
43.
âat hê hâ paiti-davata ýâ daêvi druxsh, sraosha ashya huraodha aom ainghe asti uzvarezem ýat nâ pasca ýat usehishtât thrigâim thrish ashem upa-stuyât bish humatanãm thrish huxshathrôtemâi cathwârô adhât ahunem vairîm frasrâvayôit ýenghe hâtãm frâyazâite.
44.
hô mãm avatha verenãn nijaiñti ýatha vehrkô cathware-zañgrô barethryât haca puthrem nizhdare-dairyât.
45.
sraoshô ashyô drujim aperesat apayûxtât paiti vazrât, druxsh ahvâthre everezike kô tê aêtaêshãm arshnãm thrityô.
46.
âat hê hâ paiti-davata ýâ daêvi druxsh, sraosha ashya huraodha hô bâ mê aêtaêshãm arshnãm thrityô ýat nâ hvaptô xshudrå frâraodhayeite.
47.
hô mãm avatha verenûiti ýatha anyåscit arshânô avi xshudrå xshathrishva hãm-verenavaiñti.
48.
sraoshô ashyô drujim aperesat apayûxtât paiti vazrât, druxsh ahvâthre everezike cish ainghe asti uzvarezem.
49.
âat hê hâ paiti-davata ýâ daêvi druxsh, sraosha ashya huraodha aom ainghe asti uzvarezem ýat nâ pasca ýat hvafnâdha frabûidhyamnô thrish ashem upa-stuyât bish humatanãm thrish huxshathrôtemâi cathwârô adhât ahunem vairîm frasrâvayôit ýenghe hâtãm frâyazâite.
50.
hô mãm avatha verenãn nijaiñti ýatha vehrkô cathware-zañgrô barethryât haca puthrem nizhdare-dairyât.
51.
âat aoshete speñtayâi ârmatêe, speñta ârmaite imem tê narem nisrinaomi imem mê narem nisrârayå upa sûrãm frashô-keretîm vîdush-gâthem vîdush-ýasnem paiti-parshtô-sravanghem mãzdrem hadha-hunarem tanu- mãthrem.
52.
âat hê nãma fradaithyå âtre- dâtem vâ âtre-cithrem vâ âtre-zañtûm vâ âtre-dah’yûm vâ kãmcit vâ âtre-dâtahe nãma.
53.
sraoshô ashyô drujim aperesat apayûxtât paiti vazrât, druxsh ahvâthre everezike kô tê aêtaêshãm arshnãm tûiryô.
54.
âat hê hâ paiti-davata ýâ daêvi druxsh, sraosha ashya huraodha hô bâ mê aêtaêshãm arshnãm tûiryô ýat nâ jahika pasca pañcadasîm saredhem frapataiti anaiwyâsta vâ anabdâtô vâ.
55.
pasca tûirîm gâmô-beretîm ishare pascaêta vaêm ýôi daêva hakat vaêm ava-mivâmahi hizvasca pivasca, [xshayamna pascaêta merekheñte gaêthå astvaitîsh ashahe ýatha zañda ýâtumeñta mereñcîta gaêthå ashahe.]
56.
sraoshô ashyô drujim aperesat apayûxtât paiti vazrât, druxsh ahvâthre everezike cish ainghe asti uzvarezem.
57.
âat hê hâ paiti-davata ýâ daêvi druxsh, sraosha ashya huraodha naêcish ainghe asti urvarezem
58.
ýat nâ jahika pasca pañcadasîm saredhem frapataiti anaiwyâsta vâ anabdâtô vâ.
59.
pasca tûirîm gâmô-beretîm ishare pascaêta vaêm ýôi daêva hakat vaêm ava-mivâmahi hizvasca pivasca, [xshayamna pascaêta merekheñte gaêthå astvaitîsh ashahe ýatha zañda ýâtumeñta mereñcîta gaêthå ashahe!]
60.
paiti mãm erezvô peresanguha ýim dadhvånghem spênishtemca vaêdhishtemca paiti-vacishtemca parshtem avatha tê anghat vanghô avatha anghâi spanyå ýezi mãm paiti-peresånghe.
61.
peresat zarathushtrô … ashâum kô thwãm ýim ahurem mazdãm mazishtayanti inaoiti kô mazishta tbaêshangha tbaêshayeiti.
62.
âat mraot ahurô mazdå, jahi bâ ashâum zarathushtra ýô xshudrå hãm-raêthwayeiti dahmanãm adahmanãmca daêvayasnanãm adaêvayasnanãmca tanu-perethanãm atanu-perethanãmca.
63.
thrishum apãm thraotô-stâcãm taxmanãm pairishtayeiti paiti-dîti zarathushtra thrishum urvaranãm uzuxshyeñtinãm srîranãm zairi-gaonanãm vaxshå apayasaite paiti-dîti zarathushtra.
64.
thrishum speñtayå ârmatôish varenå apayasaite paiti-dîti zarathushtra thrishum narsh ashaonô frâyô-humatahe frâyô-hûxtahe frâyô-hvarshtahe amaheca verethrakhnaheca ashavastaheca apayasaite paiti-pasti zarathushtra.
65.
tåsca tê mraomi spitama zarathushtra jãthwô-tara ýatha azhayô xshvaêwånghô ýatha vâ vehrkånghô sravanghavô ýatha vâ vehrkãm azrô-daidhîm gaêthãm avi frapataiti ýatha vâ vazakhãm hazangrô-hunãm âpem avi frapataiti!
66.
paiti mãm erezvô peresanguha ýim dadhvånghem spênishtemca vaêdhishtemca paiti-vacishtemca parshtem avatha tê anghat vanghô avatha anghâi spanyå ýezi mãm paiti-peresånghe.
67.
peresat zarathushtrô … ashâum ýô nâirikãm cithravaitîm daxshtavaitîm vohunavaitîm baodhô vîdhvå cikithwå baodhanguhaitîm vîthushîm avi-cicithushîm xshudrå avi frangharezaiti
68.
kat ainghe asti paititish kat ainghe asti âperetish kat aêtahe paiti varshta shyaothna cicithwå azaêta.
69.
âat mraot ahurô mazdå, ýô nâirikãm cithravaitîm daxshtavaitîm vohunavaitîm baodhô vîdhvå cikithwå baodhanguhaitîm vîthushîm avi-cicithushîm xshudrå avi frangharezaiti
70.
hazangrem anumayanãm frâvinuyât vîspanãmca aêtaêshãm pasvãm asmanivå zaothra âthre ashaya vanghuya frabarôit bâzva aiwyô vanguhibyô frabarôit.
71.
hazangrem vazyanãm aêsmanãm xraozhdvanãm hushatãm pairîshtanãm âthre ashaya vanghuya frabarôit hazangrem vazyanãm aêsmanãm varedvanãm urvâsnayå vâ vohu-gaonahe vâ vohu-keretôish vâ hadhânaêpatayå vâ kãmcit vâ hubaoidhitemanãm urvaranãm âthre ashaya vanghuya frabarôit,
72.
hazangrem frasteretanãm baresmaine frastairyât hazangrem zaothranãm haomavaitinãm gaomavaitinãm ýaozhdâtanãm pairiangharshtanãm dahmô-ýaozhdâtanãm dahmô-pairiangharshtanãm hãm-irista aêtayå urvarayå ýâ vaoce hadhânaêpâta aiwyô vanguhibyô ashaya vanghuya frabarôit,
73.
hazangrem azhinãm udarô-thrãsanãm ava-janyât duye hazangre anyaêshãmcit hazangrem vazakhanãm dâdhmainyanãm ava-janyât duye hazangre upâpanãm hazangrem maoirinãm dânô-karshanãm ava-janyât duye hazangre anyaêshãmcit,
74.
thrisatem frascimbananãm frasciñbayôit tarasca âpô nâvayå hazangrem upâzananãm upâzôit aspahe ashtraya duye hazangre sraoshô-caranaya.
75.
tat ainghe asti paititish tat ainghe asti âperetish tat aêtahe paiti varshta shyaothna cicithwå azaêta.
76.
ýezi azâite tem ahûm paithyâite ýim ashaonãm ýezi nôit azâite tem ahûm paithyâite ýim drvatãm temanghaênem temascithrem temanghem! ashem vohû…!!

Vendidad: Fargard 19.

1
apâxtarat haca naêmât apâxtaraêibyô haca naêmaêibyô fradvarat angrô mainyush pouru-mahrkô daêvanãm daêvô, uiti davata hô ýô duzhdå angrô mainyush pouru- mahrkô, druxsh upa-dvâra mereñcanguha ashâum zarathushtra, druxsh hê pairi-dvarat bûiti daêvô ithyejô marshaonem davazhå.
2
zarathushtrô ahunem vairîm frasrâvayat, ýathâ ahû vairyô … vâstârem, âpô vanguhîsh frâyazaêta vanghuyå dâityayå daênãm mâzdayasnîm fraorenaêta, druxsh hê steretô apa dvarat bûiti daêvô ithyejô marshaonem davazhå.
3
druxsh hê paiti-davata, skutara angra mainyô nôit hê aoshô pairi- vaênâmi spitamâi zarathushtrâi pouru-hvarenanghô ashava zarathushtrô, zarathushtrô mananghô pairi-vaênât, daêva mê drvañtô duzhdånghô aoshem hãm-pereseñte.
4
usehishtat zarathushtrô frashûsat zarathushtrô asaretô aka manangha xrûzhdya tbaêshô-parshtanãm asânô zasta drazhimnô katô-masanghô heñti ashava zarathushtrô viñdemnô dathushô ahurâi mazdâi, kva hê drazhahe ainghå zemô ýat pathanayå skarenayå dûraêpârayå drejya paiti zbarahi nmânahe pourushaspahe.
5
uzvaêdhayat zarathushtrô angrem mainyûm, duzhda angra mainyô janâni dãma daêvô- dâtem janâni nasush daêvô-dâtem janâni pairikãm ýãm xnãthaiti ýahmâi us-zayâite saoshyãs verethraja haca apat kãsaoyât ushastarat haca naêmât ushastaraêibyô haca naêmaêibyô.
6
paiti ahmâi adavata duzhdâmô angrô mainyush, mâ mê dãma mereñcanguha ashâum zarathushtra, tûm ahi pourushaspahe puthrô barethryât haca zâvishi apa-stavanguha vanguhîm daênãm mâzdayasnîm viñdâi ýânem ýatha viñdat vadhakhanô dainghupaitish.
7
paiti ahmâi avashata ýô spitâmô zarathushtrô, nôit hê apa-stavâne vanguhîm daênãm mâzdayasnîm nôit astaca nôit ushtânemca nôit baodhasca vîurvîsyât.
8
paiti ahmâi adavata duzhdâmô angrô mainyush, kahe vaca vanâi kahe vaca apa-ýasâi kana zaya hukeretånghô mana dãma angrô-mainyush.
9
paiti ahmâi avashata ýô spitâmô zarathushtrô, hâvanaca tashtaca haomaca vaca mazdô-fraoxta mana zaya asti vahishtem ana vaca vanâni ana vaca apa-ýasâne ana zaya hukeretånghô âi duzhda angra mainyô, dathat speñtô mainyush dathat zrûne akarane fradathen ameshå speñta huxshathra hudhånghô.
10
zarathushtrô ahunem vairîm frasrâvayat, ýathâ ahû vairyô … vâstârem, frâmraot ashava zarathushtrô, tat thwâ peresâ arsh mê vaoca ahura.
11
peresat zarathushtrô … ashâum drejya paiti zbarahe ahurâi mazdâi vanghave vohu-maite ånghânô ashâi vahishtâi xshathrâi vairyâi speñtayâi ârmatêe.
12
kutha hîsh azem kerenavâni haca avanghât drujat haca duzhda angra mainyô kutha hãm-raêthwem kutha paiti-raêthwem kutha nasush apayasâne haca avanghât vîsat ýat mâzdayasnôit kutha narem ashavanem ýaozhdathâni kutha nâirikãm ashaonîm ýaozhdâthrem barâni.
13
âat mraot ahurô mazdå, nizbayanguha tû zarathushtra vanguhîm daênãm mâzdayasnîm nizbayanguha tû zarathushtra avaên ameshå speñta avi haptô- karshvairîm zãm nizbayanguha tû zarathushtra thwâshahe hvadhâtahe zrvânahe akaranahe vayaosh uparô-kairyehe nizbayanguha tû zarathushtra vâtô taxmô mazdadhâtô speñta srîra dukhdha ahurahe mazdå,
14
nizbayanguha tû zarathushtra fravashish mana ýat ahurahe mazdå avãm ýãm mazishtãmca vahishtãmca sraêshtãmca xraozhdishtãmca xrathwishtãmca hukereptemãmca ashât apanôtemãmca ýenghe urva mãthrô speñtô, hvatô nizbayanguha zarathushtra imat dãma ýat ahurahe mazdå.
15
vaxshem mê asãsat zarathushtrô, nizbayemi ahurô mazdå ashava dãma dâtem nizbayemi mithrem vouru-gaoyaoitîm huzaênem hvarenanguhastemem zayanãm verethravastemem zayanãm nizbayemi sraoshem ashîm huraodhem snaithish zastaya drazhimnô kameredhe paiti daêvanãm.
16
nizbayemi mãthrô speñtô ýô ash-hvarenå nizbayemi thwâshahe hvadhâtahe zrvânahe akaranahe vayaosh uparô-kairyehe nizbayemi vâtô taxmô mazdadhâtô speñta srîra dukhdha ahurahe mazdå nizbayemi vanguhîm daênãm mâzdayasnîm dâtem vîdôyûm zarathushtra!
17
peresat zarathushtrô ahurem mazdãm, dâtô vanghen ahura mazda kana ýasna ýazâne kana ýasna frâyazâne imat dãma ýat ahurahe mazdå.
18
âat mraot ahurô mazdå, urvaranãm uruthmyanãm ava-jasâhi spitama zarathushtra srîra urusta amavaiti imat vacô framrû, nemô urvaire vanguhi mazdadhâte ashaone ashem vohû vahishtem astî…(1).
19
baresma hê uzbârayat aêshô-drâjô ýavô-frathô mâ hê baresma pairi-keretem pairi-kereñtîsh narô anghen ashavanô hâvôya zasta nyâsemnô ýazemnô ahurem mazdãm ýazemnô ameshê speñtê haomasca zâirish berezô srîråsca vohu manô râtaca vanguhi mazdadhâta ashaone vahishtô.
20
peresat zarathushtrô ahurem mazdãm, vîspô-vîdhvå ahura mazda ahvafnô ahi abanghô tûm ýô ahurô mazdå, vohu manô hãm-raêthwayeiti vohu manô paiti- raêthwayeiti haca avanghât tanvat ýat daêvô-jatayå daêva hãm-raêthwayeiti bvat vohu manô ýaozhdâtô.
21
âat mraot ahurô mazdå, gaomaêzem ayasôit zarathushtra gaom pairi uxshânem bixedhrem dâityô-keretem ýaozhdâta frabarôish zãm paiti ahuradhâtãm pairi-karshem pairi-karshôit aêshô nâ ýô ýaozhdâthryô.
22
satem ashô-stûitinãm upastvôish bizhvat ahunem vairîm frasrâvayôish, catura frasnana frasnayôit gaomaêzem gava dâtayå bish âpem mazdadhâtayå.
23
ýaozhdâta bun vohu manô ýaozhdâta bun mashyô uzgeurvayât vohu manô hâvôya bâzvô dashinaca dashina bâzvô hâvayaca, âat vohu manô nidaidhîsh sûrô-thwarshtanãm raocanghãm ýat hê stârãm bakhô-dâtanãm aiwi raocayåñte vîspem â ahmât ýat hê nava xshafna sacåñte.
24
âat pasca nava-xshaparât âthre zaothrå frabarôish xrûzhdranãm aêsmanãm âthre frabarôish vohu-gaonanãm baoidhinãm âthre frabarôish vohu manô â-baodhayaêta.
25
ýaozhdâta bun vohu manô ýaozhdâta bun mashyô uzgeurvayât vohu manô hâvôya bâzvô dashinaca dashina bâzvô haoyaca fravaocat vohu manô, nemô ahurâi mazdâi nemô ameshaêibyô speñtaêibyô nemô anyaêshãm ashaonãm!
26
peresat zarathushtrô ahurem mazdãm, vîspô-vîdhvå ahura mazda haxshâne narem ashavanem haxshâne nâirikãm ashaonîm haxshâne drvatãm daêvayasnanãm merezujîtîm mashyânãm zãm ahuradhâtãm nipârayañta âpem taciñtãm ýavanãm uruthmãm anyãm hê avaretãm nipârayañta, âat mraot ahurô mazdå, haxshaêsha ashâum zarathushtra.
27
dâtare … dva tâ dâthra bavaiñti dva tâ dâthra pârayeiñti dva tâ dâthra pairi-bavaiñti dva tâ dâthra paiti hañjaseñti mashyô astvaiñti anghvô havâi urune para-daidhyât.
28
âat mraot ahurô mazdå, pasca para-iristahe mashyehe pasca frasaxtahe mashyehe pasca pairithnem dereniñti daêva drvañtô duzhdånghô, thrityå xshapô vîusaiti ushi raocaiti bâmya gairinãm ashahvâthranãm âsenaoiti mithrem huzaênem hvarexshaêtem uzyôraiti,
29
vîzareshô daêvô nãma spitama zarathushtra urvânem bastem vâdhayeiti drvatãm daêvayasnanãm merezujîtîm mashyânãm, pathãm zrvô-dâtanãm jasaiti ýasca drvaite ýasca ashaone cinvat-peretûm mazdadhâtãm baodhasca urvânemca ýâtem gaêthanãm paiti-jaidhyeiñti dâtem astvaiñti anghvô.
30
hâu srîra kereta taxma huraodha jasaiti spânavaiti nivavaiti pasvaiti ýaoxshtavaiti hunaravaiti, [hâ drvatãm akhem urvânô temô-hva nizarshaite,] hâ ashâunãm urvânô tarasca harãm berezaitîm âsenaoiti tarô cinvatô peretûm vîdhârayeiti haêtô mainyavanãm ýazatanãm.
31
usehishtat vohu manô haca gâtvô zaranyô- keretô fravaocat vohu manô, kadha-nô idha ashâum agatô ithyejanghatat haca anghaot aithyajanghem ahûm â.
32
xshnûtô ashaonãm urvânô pârayeiñti avi ahurahe mazdå avi ameshanãm speñtanãm avi gâtvô zaranyô- keretô avi garô nmânem maêthanem ahurahe mazdå maêthanem ameshanãm speñtanãm maêthanem anyaêshãm ashaonãm.
33
ýaozhdâthryô ashava pasca para-iristîm daêva drvañtô duzhdånghô baodhem avatha fratereseñti ýatha maêshi vehrkavaiti vehrkat haca frataresaiti.
34
narô ashavanô hãm-bavaiñti nairyô sanghô hãm-bavaiti ashtô mazdå ahurahe mrûidhi nairyô sanghô, hvatô nizbayanguha zarathushtra imat dãma ýat ahurahe mazdå.
35
vaxshem mê asãsat zarathushtrô, nizbayemi ahurô mazdå ashava dâmi-dâtem nizbayemi zãm ahuradhâtãm âpem mazdadhâtãm urvarãm ashaonîm nizbayemi zrayô vourukashem nizbayemi asmanem hvanvañtem nizbayemi anakhra raocå hvadhâtå.
36
nizbayemi vahishtem ahûm ashaonãm raocanghem vîspô-hvâthrem nizbayemi garô nmânem maêthanem ahurahe mazdå maêthanem ameshanãm speñtanãm maêthanem anyaêshãm ashaonãm nizbayemi misvânahe gâtvahe hvadhâtahe cinvat-peretûm mazdadhâtãm.
37
nizbayemi saokãm vanguhîm vouru-dôithrãm nizbayemi ukhrå ashâunãm fravashayô vîspå dâmãn savanguhaitish nizbayemi verethrakhnem ahuradhâtem barô-hvarenô mazdadhâtem nizbayemi tishtrîm stârem raêvañtem hvarenanguhañtem gêush kehrpa zaranyô-sravahe.
38
nizbayemi gâthâbyô speñtâbyô ratuxshathrâbyô ashaonibyô nizbayemi ahunavaityå gâthayå nizbayemi ushtavaityå gâthayå nizbayemi speñtâ-mainyêush gâthayå nizbayemi vohuxshathrayå gâthayå nizbayemi vahishtôishtôish gâthayå.
39
nizbayemi avat karshvare ýat arezahe savahe nizbayemi avat karshvare ýat fradadhafshu vîdadhafshu nizbayemi avat karshvare ýat vouru-bareshti vouru-jareshti nizbayemi imat karshvare ýat hvanirathem bâmîm nizbayemi haêtumeñtem raêvañtem hvarenanguhañtem nizbayemi ashôish vanghuyå [cistôish vanghuyå] nizbayemi razishtayå cistayå nizbayemi hvarenô airyanãm dah’yunãm nizbayemi hvarenô ýimâi xshaêtâi hvãthwâi.
40
ýashtô xshnûtô frithô paiti- zañtô sraoshô ashyô huraodhô verethraja sraoshô ashyô, âthre zaothrå frabarôish xrûzhdranãm aêsmanãm âthre frabarôish vohu-gaonanãm baoidhinãm âthre frabarôish âtrem vâzishtem frâyazaêsha daêum janem speñjakhrîm, hvâsta hvarethå frabarôish perenãm vikhzhârayeiñtîm.
41
sraoshô ashyô frâyazaêsha, sraoshô ashyô daêum kuñdem banghem vîbanghem ava-janyât drujaskanãm hãm-pataiti drvatãm daêvayasnanãm merezujîtîm mashyânãm [nazdishtå dainghâvô ýaozhdâthryât haca frakaire frakerenaot vâstre verezyôit pasush-hvarethem gave hvarethem].
42
nizbayemi karô masyô upâpô bûne jafranãm vairyanãm nizbayemi merezu pourvô-hvadhâtô ýûidhishtô mainivå dâmãn nizbayemi hapta sravô bâmya hvånghô puthrånghô pusånghô bavaiñti.
43
fradavata vîdavata
framanyata vîmanyata
angrô mainyush pouru-mahrkô daêvanãm daêvô iñdrô daêvô saoru daêvô nånghaithem daêvô taurvi zairica aêshemem xrvî-drûm akatashem daêum zyãm daêvô-dâtem ithyejô marshaonem zaurva duzhdãfedhrô kerenaoiti, bûiti daêvô driwish daêvô daiwish daêvô kasvîsh daêvô paitishô daêvô daêvanãm daêvôtemô.
44
daêvô uiti davata hô ýô duzhdå angrô mainyush pouru-mahrkô, cim hãm-beretha hãm-bârayama daêva drvañtô duzhdånghô arezûrahe paiti kameredhem.
45
advareñta adâuñta
daêva drvañtô duzhdånghô
urutheñta adâuñta
daêva drvañtô duzhdånghô
akhãm daothrîm dâuñta
daêva drvañtô duzhdånghô, imem nô hãm-beretha hãm-bârayama arezûrahe paiti kameredhem.
46
zâtô bê ýô ashava zarathushtrô nmânahe pourushaspahe kva hê aoshô viñdâma hâu daêvanãm snathô hâu daêvanãm paityârô hâu druxsh vîdruxsh, nyåñcô daêvayâzô nasush daêvô-dâtô draogô mithaoxtô.
47
adâuñta advareñta daêva drvañtô duzhdånghô bûnem anghêush temanghahe ýat erekhatô daozhanguhahe!
ashem vohû…!!