Fargard 11.

1
peresat zarathushtrô ahurem mazdãm, ahura mazda … ashâum kutha nmânem ýaozhdathâni kutha âtrem kutha âpem kutha zãm kutha gãm kutha urvarãm kutha narem ashavanem kutha nâirikãm ashaonîm kutha strêsh kutha månghem kutha hvare kutha anakhra raocå kutha vîspa vohu mazdadhâta ashacithra.
2
âat mraot ahurô mazdå, ýaozhdâthrem srâvayôish zarathushtra ýaozhdâta pascaêta bun nmâna ýaozhdâta âtrem ýaozhdâta âpem ýaozhdâta zãm ýaozhdâta gãm ýaozhdâta urvarãm ýaozhdâta narem ashavanem ýaozhdâta nâirikãm ashaonîm ýaozhdâta strêsh ýaozhdâta månghem ýaozhdâta hvare ýaozhdâta anakhra raocå ýaozhdâta vîspa vohu mazdadhâta ashacithra.
3
atha imã vacô dreñjayôish ýôi anghen vârethrakhnyôtememca baêshazyôtememca pañca ahuna vairya frasrâvayôish, ýathâ ahû vairyô…(5), ahunem vairîm tanûm pâiti, ýathâ ahû vairyô … kêm-nâ mazdâ … ashahe.
4
imat nmânem ýaozhdathâne imã adha vacô framrva, at mâ ýavâ beñdvô pafre mazishtô, imat âtrem ýaozhdathâne imã adha vacô framrva, ahe thwâ âthrô verezâna paoirye pairijasâmaide mazda ahurâ.
5
imat âpem ýaozhdathâne imã adha vacô framrva, apô at ýazamaide maêkaiñtîshcâ hêbvañtîshcâ fravazanghô, imat zãm ýaozhdathâne imã adha vacô framrva, imãm âat zãm genâbîsh hathrâ ýazamaide.
6
imãm gãm ýaozhdathâne imã adha vacô framrva, gave adhâish tâish shyaothnâish ýâish vahishtâish fraêshyâmahî, imat urvarãm ýaozhdathâne imã adha vacô framrva, at ah’yâi ashâ mazdå urvarå vaxshat.
7
imat narem ashavanem ýaozhdathâne imat nâirikãm ashaonîm ýaozhdathâne imã adha vacô framrva, â airyêmâ ishyô rafedhrâi jañtû nerebyascâ nâiribyascâ zarathushtrahe vanghêush rafedhrâi mananghô ýâ daênâ vairîm hanât mîzhdem ashahyâ ýâsâ ashîm ýãm ishyãm ahurô masatâ mazdå.
8
atha imã vacô … ashta ahuna vairya frasrâvayôish, ýathâ ahû vairyô…(8). kêm-nâ mazdâ … ashahe.
9
perene aêshmem perene nasûm perene hãm- raêthwem perene paiti-raêthwem perene xrû perene xrvikhni perene bûidhi perene bûidhizha perene kuñdi perene kuñdizha perene bûshyãsta ýâ zairina perene bûshyãsta ýâ darekhô-gava perene mûidhi perene kapastish perene pairikãm ýâ âiti âtrem âpem zãm gãm urvarãm perene âhitîm ýâ âiti âtrem âpem zãm gãm urvarå.
10
perene thwâ duzhda angra mainyô haca nmânat haca âthrat haca apat haca zemat haca gaot haca urvarayât haca narem ashavanem haca nâirikãm ashaonîm haca strêsh haca månghem haca hvare haca anakhra raocå haca vîspa vohu mazdadhâta ashacithra.
11
atha imã vacô … cathwârô ahuna vairya frasrâvayôish, ýathâ ahû vairyô…(4), kêm-nâ mazdâ … ashahe.
12
parshta aêshmem parshta nasûm parshta hãm- raêthwem parshta paiti-raêthwem parshta xrû parshta xrvikhni parshta bûidhi parshta bûidhizha parshta kuñdi parshta kuñdizha parshta bûshyãsta ýâ zairina parshta bûshyãsta ýâ darekhô-gava parshta mûidhi parshta kapastish parshta pairikãm ýâ âiti âtrem âpem zãm gãm urvarãm parshta âhitîm ýâ âiti âtrem âpem zãm gãm urvarå
13
parshta thwâ duzhda angra mainyô haca nmânat haca âthrat haca apat haca zemat haca gaot haca urvarayât haca narem ashavanem haca nâirikãm ashaonîm haca strêsh haca månghem haca hvare haca anakhra raocå haca vîspa vohu mazdadhâta ashacithra.
14
atha imã vacô … cathwârô mazdâ at môi frasrâvayôish, mazdâ at môi…(4).
15-16
perene aêshmem….
17
atha imã vacô … pañca ahuna vairya frasrâvayôish, ýathâ ahû vairyô…(5), kêm-nâ mazdâ … ashahe! ashem vohû…!!