Fargard 10.

1
peresat zarathushtrô ahurem mazdãm, ahura mazda mainyô spênishta dâtare gaêthanãm astvaitinãm ashâum kutha aêtat druxsh perenâne ýâ haca irista upa jvañtem upa-dvãsaiti kutha aêtat nasush perenâne ýâ haca irista upa jvañtem upa-raêthwaiti.
2
âat mraot ahurô mazdå, ime vaca framrva ýôi heñti gâthâhva bishâmrûta ime vaca framrva ýôi heñti gâthâhva thrishâmrûta ime vaca framrva ýôi heñti gâthâhva cathrushâmrûta ime vaca framrva ýôi heñti gâthâhva bishâmrûtaca thrishâmrûtaca cathrushâmrûtaca.
3
dâtare … kaya aête vaca ýôi heñti gâthâhva bishâmrûta, âat mraot ahurô mazdå, ime aête vaca ýôi heñti gâthâhva bishâmrûta ime vaca âdhbitîm framrva,
4
ahyâ ýâsâ … humatanãm … ashahyâ âat sairî … ýathâ tû-î … humâîm thwâ îzhîm … thwôi staotarascâ … ushtâ ahmâi … speñtâ mainyû … vohû xshathrem … vahishtâ îshtish….
5
âat pasca bishâmrûta vaca ime vaca framrva vârethrakhne baêshazya, paiti-perene angrem mainyûm haca nmâna haca vîsa haca zañtu haca dainghu haca havayåse-tanvô haca nâ paiti-iristô haca nâirika paiti-iriste haca nmânahe nmânô-patôish haca vîsô vîspatôish haca zañtêush zañtupatôish haca dainghêush dainghupatôish haca vîspayå ashaonô stôish.
6
paiti-perene nasûm paiti-perene hãm-raêthwem paiti-perene paiti-raêthwem haca nmâna haca vîsa haca zañtu haca dainghu haca havayåse-tanvô haca nâ paiti-iristô haca nâirika paiti-iriste haca nmânahe nmânô-patôish haca vîsô vîspatôish haca zañtêush zañtupatôish haca dainghêush dainghupatôish haca vîspayå ashaonô stôish.
7
dâtare … kaya aête vaca ýôi heñti gâthâhva thrishâmrûta, âat mraot ahurô mazdå, ime aête vaca ýôi heñti gâthâhva thrishâmrûta ime vaca âthritîm framrva,
8
ashem vohû … ýê sevishtô … huxshathrôtemâi … duzhvarenâish….
9
âat pasca thrishâmrûta vaca ime vaca framrva vârethrakhne baêshazya, paiti-perene iñdrem paiti-perene saurum paiti-perene nånghaithîm daêum haca nmâna haca vîsa haca zañtu haca dainghu.
10
paiti-perene tauru paiti-perene zairica haca nmâna haca vîsa haca zañtu haca dainghu.
11
dâtare … kaya aête vaca ýôi heñti gâthâhva cathrushâmrûta, âat mraot ahurô mazdå, ime aête vaca ýôi heñti gâthâhva cathrushâmrûta ime vaca âxtûirîm framrva,
12
ýathâ ahû vairyô … mazdâ at môi … â airyêmâ ishyô….
13
âat pasca cathrushâmrûta vaca ime vaca framrva vârethrakhne baêshazya, paiti-perene aêshmem xrvîm-drûm paiti-perene akatashem daêum haca nmâna haca vîsa haca zañtu haca dainghu.
14
paiti-perene varenya daêvô paiti-perene vâtîm daêvô haca nmâna haca vîsa haca zañtu haca dainghu.
15
ime aête vaca ýôi heñti gâthâhva bishâmrûta ime aête vaca ýôi heñti gâthâhva thrishâmrûta ime aête vaca ýôi heñti gâthâhva cathrushâmrûta.
16
ime aête vaca ýôi heñti angrahe mainyêush snathem ime aête vaca ýôi heñti aêshmahe xrvîm-draosh snathem ime aête vaca ýôi heñti mâzainyanãm daêvanãm snathem ime aête vaca ýôi heñti vîspanãm daêvanãm snathem.
17
ime aête vaca ýôi heñti avainghå drujô avainghå nasâvô hamaêstârem ýâ haca irista upa jvañtem upa- dvãsaiti ime aête vaca ýôi heñti avainghå drujô avainghå nasâvô hamaêstârem ýâ haca irista upa jvañtem upa-raêthwaiti.
18
âat tûm zarathushtra nava makha nithweresôish ýat anghat ainghå zemô vî-âpôtememca vî-urvarô-tememca ana- hvaretha pasu-vîra, ýaozhdå mashyâi aipi zãthem vahishta hâ ýaozhdå zarathushtra ýâ daêna mâzdayasnish ýô hvãm daênãm ýaozhdâite humatâishca hûxtâishca hvarshtâishca.
19
daênãm erezvô ýaozhdaithîsha atha zî ainghå asti ýaozhdâitish kahmâicit anghêush astvatô havayå erezvô daênayå ýô hvãm daênãm ýaozhdâite humatâishca hûxtâishca hvarshtâishca.
20
ýathâ ahû vairyô … kêm-nâ mazdâ … mâmereñcainîsh gaêthå astvaitîsh ashahe! ashem vohû…!!