VESTA: YASNA - Ushtavaiti Gatha Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896. Chapter 43. (zôt u râspî,) nemô vê gâthå ashaonîsh,1ushtâ ahmâi ýahmâi ushtâ kahmâicît vasê-xshayãs mazdå dâyât ahurô utayûitî tevîshîm gat tôi vasemî ashem deredyâi tat môi då ârmaitê râyô
AVESTA: YASNA - Yasna Haptanghaiti Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896. Chapter 35. (zôt,)1ahurem mazdãm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, ameshâ speñtâ huxshathrâ hudhånghô ýazamaide, vîspãm ashaonô stîm ýazamaide mainyevîmcâ gaêthyãmcâ berejâ vanghêush ashahe berejâ daênayå vanghuyå mâzdayasnôish. (râspî,) (ahurem ...
AVESTA: YASNA - Ahunavaiti Gatha Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896. Chapter 28. (zôt u râspî,)0ýânîm manô ýânîm vacô ýânîm shyaothnem ashaonô zarathushtrahe, ferâ ameshâ speñtâ gâthå gêurvâin! nemô vê gâthå ashaonîsh,1ahyâ ýâsâ nemanghâ ustânazastô rafedhrahyâ manyêush mazdâ pourvîm speñtahyâ
YASNA (Sacred Liturgy) Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896. Chapter 13. 1(zôt,) ahurem mazdãm âmruyê nmânahê nmânô-patôish ratûm â vîsô vîspatôish ratûm â zañtêush zañtupatôish ratûm â dainghêush dainghupatôish ratûm â, khênãnãm ratûm âmruyê daênãm mâzdayesnîm ashîm vanguhîm parêñdîm ýãmcâ
AVESTA: YASNA Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896. Chapter 12: Zoroastrian Creed. (zôt,)1nâismî daêvô, fravarânê mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô staotâ ameshanãm speñtanãm ýashtâ ameshanãm speñtanãm, ahurâi mazdâi vanghavê vohumaitê vîspâ vohû cinahmî ashâunê raêvaitê hvarenanguhaitê ýâ-zî cîcâ vahishtâ ýenghê gâush
YASNA (Sacred Liturgy) Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896. Chapter 9. (zôt u râspî,)1hâvanîm â ratûm â haomô upâit zarathushtrem âtrem pairi-ýaozhdatheñtem gâthåsca srâvayañtem, â-dim peresat zarathushtrô, kô nare ahî ýim azem vîspahe anghêush astvatô sraêshtem dâdaresa hvahe gayehe hvanvatô
AVESTA: YASNA (Sacred Liturgy) Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896. 0. Introduction (pa nãm i ýazdã) 1ashem vohû...(1 u 3). fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô, hâvanêe ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca, sâvanghêe vîsyâica ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâica
Fargard 11. 1peresat zarathushtrô ahurem mazdãm, ahura mazda ... ashâum kutha nmânem ýaozhdathâni kutha âtrem kutha âpem kutha zãm kutha gãm kutha urvarãm kutha narem ashavanem kutha nâirikãm ashaonîm kutha strêsh kutha månghem kutha hvare kutha anakhra raocå kutha vîspa vohu mazdadhâta ashacithra.2âat mraot ahurô mazdå,
Fargard 10. 1peresat zarathushtrô ahurem mazdãm, ahura mazda mainyô spênishta dâtare gaêthanãm astvaitinãm ashâum kutha aêtat druxsh perenâne ýâ haca irista upa jvañtem upa-dvãsaiti kutha aêtat nasush perenâne ýâ haca irista upa jvañtem upa-raêthwaiti.2âat mraot ahurô mazdå, ime vaca framrva ýôi heñti gâthâhva bishâmrûta ime vaca
Fargard 9. 1peresat zarathushtrô ahurem mazdãm, ahura mazda mainyô spênishta dâtare gaêthanãm astvaitinãm ashâum kutha aêtadha anghava astvaiñti mashyâka hãm- vaênåñte tê ýôi hãm-nasûm paiti-iristem tanûm ýaozhdaithyãn.2âat mraot ahurô mazdå, narem ashavanem spitama zarathushtra ýô anghat vacô arsh- vacô mãthrem peresô ashava ýô fraêshtem apivatâite daênayå