YASNA (Sacred Liturgy) Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896. Chapter 54. (zôt u râspî,)1â airyêmâ ishyô rafedhrâi jañtû nerebyascâ nâiribyascâ zarathushtrahê vanghêush rafedhrâi mananghô ýâ daênâ vairîm hanât mîzhdem ashahyâ ýâsâ ashîm ýãm ishyãm ahurô masatâ mazdå (4). ashem vohû
AVESTA: YASNA - Vahishtoishti Gatha Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896. Chapter 53. (zôt u râspî,) nemô vê gâthå ashaonîsh,1vahishtâ îshtish srâvî zarathushtrahê dà spitâmahyâ ýezî hôi dât âyaptâ ashât hacâ ahurô mazdå ýavôi vîspâi â hvanghevîm ýaêcâ hôi daben
YASNA (Sacred Liturgy) Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896. Chapter 52. (zôt u râspî,)1ýathâ ahû vairyô athâ ratush ashâtcît hacâ (2). (zôt,) vanghuca vanghåsca âfrînâmi vîspayå ashaonô stôish haithyâica bavãithyâica bûshyãithyâica ashîm râsaiñtîm darekhô-vârethmanem mishâcim hvô-aiwishâcim mishâcim âfrasånghaitîm2bareñtîm vîspå baêshazå
AVESTA: YASNA - Vohukhshathra Gatha Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896. Chapter 51. (zôt u râspî,) nemô vê gâthå ashaonîsh,1vohû xshathrem vairîm bâgem aibî-bairishtem vîdîshemnâish îzhâcît ashâ añtare-caraitî shyaothanâish mazdâ vahishtem tat nê nûcît vareshânê (2). (zôt,)2tâ-vê mazdâ paourvîm ahurâ
AVESTA: YASNA - Spentamainyush Gatha Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896. Chapter 47. (zôt u râspî,) nemô vê gâthå ashaonîsh,1speñtâ mainyû vahishtâcâ mananghâ hacâ ashât shyaothanâcâ vacanghâcâ ahmâi dãn haurvâtâ ameretâtâ mazdå xshathrâ ârmaitî ahurô (2). (zôt,)2ahyâ manyêush spênishtahyâ vahishtem
VESTA: YASNA - Ushtavaiti Gatha Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896. Chapter 43. (zôt u râspî,) nemô vê gâthå ashaonîsh,1ushtâ ahmâi ýahmâi ushtâ kahmâicît vasê-xshayãs mazdå dâyât ahurô utayûitî tevîshîm gat tôi vasemî ashem deredyâi tat môi då ârmaitê râyô
AVESTA: YASNA - Yasna Haptanghaiti Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896. Chapter 35. (zôt,)1ahurem mazdãm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, ameshâ speñtâ huxshathrâ hudhånghô ýazamaide, vîspãm ashaonô stîm ýazamaide mainyevîmcâ gaêthyãmcâ berejâ vanghêush ashahe berejâ daênayå vanghuyå mâzdayasnôish. (râspî,) (ahurem ...
AVESTA: YASNA - Ahunavaiti Gatha Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896. Chapter 28. (zôt u râspî,)0ýânîm manô ýânîm vacô ýânîm shyaothnem ashaonô zarathushtrahe, ferâ ameshâ speñtâ gâthå gêurvâin! nemô vê gâthå ashaonîsh,1ahyâ ýâsâ nemanghâ ustânazastô rafedhrahyâ manyêush mazdâ pourvîm speñtahyâ
YASNA (Sacred Liturgy) Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896. Chapter 13. 1(zôt,) ahurem mazdãm âmruyê nmânahê nmânô-patôish ratûm â vîsô vîspatôish ratûm â zañtêush zañtupatôish ratûm â dainghêush dainghupatôish ratûm â, khênãnãm ratûm âmruyê daênãm mâzdayesnîm ashîm vanguhîm parêñdîm ýãmcâ
AVESTA: YASNA Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896. Chapter 12: Zoroastrian Creed. (zôt,)1nâismî daêvô, fravarânê mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô staotâ ameshanãm speñtanãm ýashtâ ameshanãm speñtanãm, ahurâi mazdâi vanghavê vohumaitê vîspâ vohû cinahmî ashâunê raêvaitê hvarenanguhaitê ýâ-zî cîcâ vahishtâ ýenghê gâush